Fàilte gu Fèisean nan Gàidheal

Calendar Search Facebook

Fàilte gu làrach-lìn oifigeil Fèisean nan Gàidheal, am buidheann a tha a’ toirt taic do leasachadh fèisean stèidhichte sa choimhearsnachd a bhios a’ teagasg ealain air feadh Alba.

upcoming

Fèis a’ Bhaile 2017

Monday October 16th 2017

Fèis an Iar Dheas: Fun Day

Saturday October 28th 2017

Fèis Ghallaibh

Saturday October 28th 2017

Naidheachdan

Ceòl, seinn is dràma san Dàmhair le Fèis a’ Bhaile

Friday September 29th 2017

Cluinnidh riochdairean mu mheudachadh prògram nam Fèisean

Thursday September 21st 2017

Taigh Dhonnchaidh needs your help!

Thursday September 14th 2017

Tha Taigh Dhonnchaidh a' sireadh ur taic!

Thursday September 14th 2017

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council