Fàilte gu Fèisean nan Gàidheal

Calendar Search Facebook

Fàilte gu làrach-lìn oifigeil Fèisean nan Gàidheal, am buidheann a tha a’ toirt taic do leasachadh fèisean stèidhichte sa choimhearsnachd a bhios a’ teagasg ealain air feadh Alba.

upcoming

Fèis Chataibh: Obair-còmhlain | Groupwork Weekend, Nov 2016

Saturday March 4th 2017

Fèis Ghallaibh

Saturday March 4th 2017

Fèis an Iar Thuath

Saturday March 11th 2017

Naidheachdan

Cèilidh air Chuairt Fèis Chataibh a' trusadh sgioba

Friday February 24th 2017

Cothrom-obrach aig Fèis Chataibh

Friday February 24th 2017

'Stramash' an Inbhir Narainn

Thursday February 9th 2017

CD ùr ga chur air bhog le Fèis Chataibh

Monday February 6th 2017

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council