Fàilte gu Fèisean nan Gàidheal

Calendar Search Facebook

Fàilte gu làrach-lìn oifigeil Fèisean nan Gàidheal, am buidheann a tha a’ toirt taic do leasachadh fèisean stèidhichte sa choimhearsnachd a bhios a’ teagasg ealain air feadh Alba.

upcoming

Coinneamh Bhliadhnail Fèis an Earraich | Fèis an Earraich AGM

Tuesday January 9th 2018

Fèis Mhuile

Friday February 9th 2018

Fèis Òigridh na Mara

Friday March 9th 2018

Naidheachdan

CD Ùr aig Fèis Dhùn Èideann

Thursday December 14th 2017

Gàirdeachas ri taic a’ Cho-op

Monday December 4th 2017

Òigridh Fèis Phàislig air an Àrd-Àrlair le Rionnagan Ciùil na h-Alba

Wednesday November 29th 2017

Dealbh-chluich Nollaig air an Rathad

Wednesday November 29th 2017

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council