Fàilte gu Fèisean nan Gàidheal

Calendar Search Facebook

Fàilte gu làrach-lìn oifigeil Fèisean nan Gàidheal, am buidheann a tha a’ toirt taic do leasachadh fèisean stèidhichte sa choimhearsnachd a bhios a’ teagasg ealain air feadh Alba.

upcoming

Fèis Chataibh: Latha Ciùil ~ Fèis Day

Saturday November 18th 2017

Fèis Chataibh: Obair-còmhlain ~ Groupwork

Saturday November 18th 2017

Fèis Ghallaibh

Saturday November 25th 2017

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council