Fàilte gu Fèisean nan Gàidheal

Calendar Search Facebook

Fàilte gu làrach-lìn oifigeil Fèisean nan Gàidheal, am buidheann a tha a’ toirt taic do leasachadh fèisean stèidhichte sa choimhearsnachd a bhios a’ teagasg ealain air feadh Alba.

upcoming

Fèis Spè

Saturday February 25th 2017

Bùth-obrach Fèis na h-Òige

Saturday February 25th 2017

Fèis Chataibh: Obair-còmhlain | Groupwork Weekend, Nov 2016

Saturday March 4th 2017

Naidheachdan

'Stramash' an Inbhir Narainn

Thursday February 9th 2017

CD ùr ga chur air bhog le Fèis Chataibh

Monday February 6th 2017

Ath-bheòthachadh Fèis Obar Dheathain

Friday January 20th 2017

Rannsachadh mun Sgoil Shamhraidh Dràma

Thursday January 19th 2017

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council