5 Latha

Chaidh an t-seachdamh 5 Latha a chumail eadar 2-7  Giblean 2018 aig Taighean-dubha Na Gearrannan, Eilean Leòdhais.

Mar as àbhaist bha taghadh farsaing de chur-seachadan mar phàirt dhan phrogram againn le ceòl, còcaireachd, croitearachd, clò is craic gu leòr mar phàirt dhan t-seachdain.

Bha na com-pàirtichean ag obair le eòlaichean a tha fuireachd as a’ chòimhearsnachd timcheall air Na Gearrannan, ag ionnsachadh mu na gnìomhan a tha mar phàirt dhan obair aca ‘s fhuair iad cothrom fheuchainn air cuid dha na tha iad a’ dèanamh. Bha ceòl is òrain gu leòr a’ dol le Ian Mac a’ Ghobhainn (Trailwest) agus Norrie MacIomhair (Skipinnish) a’ toirt seachad bùithtean-obrach tron sheachdain.

Bidh sinn ag ullachadh a-nis airson 5 Latha 2019 a thèid a chumail eadar 8-13 Giblean.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council