Cothroman Eile

Tha beàrn ri lìonadh air Bòrd-stiùiridh Fèisean nan Gàidheal bho na Fèisean ann an sgìre Chomhairle na Gàidhealtachd.

Ma tha i stèidhichte ann an sgìre Chomhairle na Gàidhealtachd, faodaidh an Fhèis agaibh aon neach ainmeachadh a sheasas ann an taghadh don Bhòrd.  Bidh bhòt aig a h-uile Fèis ann an taghadh sam bith agus mholainn gum bu chòir dhuibh beachdachadh gu cùramach air pàirt a ghabhail airson dèanamh cinnteach gum bi riochdachadh nam Fèisean a’ leantainn aig ìre Bhòrd Fèisean nan Gàidheal.

Feumaidh tagraidhean foirm a lìonadh agus taic fhaighinn bhon Fhèis a tha ga chur air adhart mar riochdaire.  Tha tuilleadh fiosrachaidh, foirm-tagraidh agus stiùir air dleastanasan buill a’ Bhùird an am pasgan air làimh dheis na duilleige agus gheibhear foirm-iarrtais ann an cruth Word a ghabhadh luchdadh a-nuas cuideachd.

Feumaidh foirmean tagraidh a bhith aig Art MacCarmaig tron phost no tro phost-d arthur@feisean.org (le ainmean-sgrìobhte dealanach), no air an cur dhan oifis ro 5f air Dihaoine 28mh Dàmhair 2016.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council