Dràma air Chuairt

Dràma air Chuairt

Le taic bho Bhòrd na Gàidhlig, tha Fèisean nan Gàidheal air leth toilichte a bhith a’ cur air dòigh Dràma air Chuairt. Stèidhichte air modal na Cèilidhean air Chuairt, ach le cleasaichean an àite luchd-ciùil, chaidh Dràma air Chuairt air bhonn airson cothrom a thoirt do dhaoine òga le Gàidhlig obair phàighte fhaighinn mar cleasaichean le trèanadh farsaing agus an uairsin cothroman taisbeanaidh de dhealbh-cluiche ùr mar phàirt dhan phròiseict. Chaidh an dealbh-chluich ‘Clach na Nathrach’ a sgrìobhadh le Catriona Leacsaidh Chaimbeul (Manaidsear Foghlam Cruthachail aig Theatre Gu Leòr) agus bidh i cuideachd na stiùiriche air a’ phròiseact. Mar phàirt dhen chò-obrachadh seo, gheibh na cleasaichean an cothrom pàirt a ghabhail anns na bùithean-obrach CPD a bhios Theatre Gu Leòr a’ cumail as t-Fhoghair mar phàirt dhen phròiseact ùr acasan, Cèilidh

Na Cleasaichean

Às dèidh cuairt dheuchainnean ‘s e na cleasaichean a fhuair àite air a’ chuairt. Josie Chaimbeul, Tormod MacLeòid, Amina NicDhaibhidh agus Daibhidh MacCoinnich.

Trèanadh is ullachadh

Thèid trèanadh is àm ullachaidh a chumail ann an Inbhir Nis eadar 21 Lùnastal gu 1 Sultain ann an Inbhir Nis. Bidh iad ag obair air an dealbh-cluiche ‘Clach na Nathrach’ a tha air ùr-sgrìobhadh le Catriona Leacsaidh.

Clach na Nathrach

‘S e Dealbh-chluich, èibhinn agus os-nàdarra a th’ ann an Clàch na Nathrach. Tha mu dheidhinn Coinneach a bha a-riamh air saoilsinn gum bu chòir dhan dà shealladh a bhith aige ach chan eil e a’ tighinn thuige. Nuair a tha e a’ lorg Clach na Nathrach, ge tà, tha e a’ faighinn cumhachd iongantach is soirbheachas air leth. Ach le sàr chumhachd, thig sàr thrioblaidean agus feumaidh Coinneach taghadh eadar a chomasan ùr is gaol mòr a chridhe.

Taisbeanaidhean 

Bidh an dealbh-cluiche a’ tadhal àrd-sgoiltean is coimhearsnachdan eadar 5-9 Sultain mar phàirt de Fèis Blas. Bidh dà thaisbeanadh poblach ann den dealbh-cluiche:

Diciadain 6 Sultain aig 1f aig Sabhal Mòr Ostaig Tuilleadh fiosrachaidh aig 

blas-festival.com/dramaairchuairtsleat

agus

Disathairne 9 Sultain aig 1f ann an Taigh-òsta a’ Ghlinne Mhòir, Inbhis Nis Tuilleadh fiosrachaidh aig 

blas-festival.com/dramaairchuairtinverness

Airson tuilleadh fiosrachaidh mun phròiseict, cuiribh fios air Calum Ailig Mac a’ Mhaoilein air 01463 225559 no calum@feisean.org

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council