Fèisean

Fèis Arainn

Monday February 1st 2016

Fèis Cheann Loch Goibhle

Monday February 1st 2016

Fèis Cholla

Monday February 1st 2016

Fèis Dhùn Omhain

Monday February 1st 2016

Fèis Eige

Monday February 1st 2016

Fèis Ghlaschu

Monday February 1st 2016

Fèis nan Garbh Chrìochan

Monday February 1st 2016

Fèis Latharna

Monday February 1st 2016

Fèis Lochabair

Monday February 1st 2016

Fèis Mhuile

Monday February 1st 2016

Fèis Naomh Chonbhail

Monday February 1st 2016

Fèis Òigridh na Mara

Monday February 1st 2016

Fèis Ratharsaidh

Monday February 1st 2016

Fèis Thiriodh

Monday February 1st 2016

Fèis an Iar Thuath

Monday February 15th 2016

Fèis Dhùn Èideann

Monday February 15th 2016

Fèis Inbhir Narainn

Saturday February 20th 2016

Fèis Rois Òigridh

Monday March 28th 2016

Fèis a’ Chaolais

Saturday April 2nd 2016

Fèis an Earraich

Monday April 4th 2016

Fèis Farr

Monday April 4th 2016

Fèis Taigh Dhonnchaidh

Monday April 11th 2016

Fèis Air An Oir

Saturday May 14th 2016

Fèis Dhùn Bhreatainn

Monday May 23rd 2016

Fèis Mhoireibh

Saturday May 28th 2016

Fèis Obar Dheathain

Sunday May 29th 2016

Fèis a’ Bhealaich

Monday June 13th 2016

Fèis Eilean na Hearadh

Monday June 27th 2016

Fèis Tìr an Eòrna

Monday June 27th 2016

Fèis Alba

Monday July 4th 2016

Fèis na H-Òige

Monday July 4th 2016

Fèis Bharraigh

Monday July 4th 2016

Fèis Tìr a’ Mhurain

Monday July 11th 2016

Fèis Gleann Albainn

Monday July 18th 2016

Fèis an Rubha

Monday July 18th 2016

Fèis Phàislig

Tuesday July 19th 2016

Fèis Eilean an Fhraoich

Monday July 25th 2016

Fèis Thròndairnis

Monday July 25th 2016

Fèis Lannraig a Tuath

Tuesday August 2nd 2016

Fèis Ghallaibh

Saturday August 20th 2016

Fèis Innis an Uillt

Saturday September 3rd 2016

Fèis Fhoirt

Saturday September 17th 2016

Fèis a’ Bhaile

Monday October 10th 2016

Fèis Spè

Monday October 10th 2016

Fèis Chataibh: Obair-còmhlain | Groupwork Weekend, Nov 2016

Saturday March 4th 2017

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council