Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Fèis Taigh Dhonnchaidh

April 11, 2016 @ 10:00 am - April 15, 2016 @ 4:00 pm

Event Navigation

Bha gu leòr aig muinntir Nis agus taobh Siar Leòdhais ri dhèanamh anns na saor-làithean, le Fèis Nis agus Fèis Taigh Dhonnchaidh a’ gabhail àite bhon 11-15 den Ghiblean. Aig Fèis Nis, do chloinn aois 3-7, bha ceòl, seinn, dannsa agus geamannan a’ dol airson dà uair a thìde gach latha ann an Comunn Eachdraidh Nis. Chruthaich iad cuideachd stuth ann an clasaichean ealain a chaidh an taisbeanadh aig a’ chonsairt aig an deireadh.

Dhaibhsan a bha aig Fèis Taigh Dhonnchaidh fhuair iad cothrom iomadh diofar ionnstramaid ionnsachadh, nam measg bocsa-ciùil, mailèidean, feadan, fidheall agus giotàr. Rinn iad cuideachd gu leòr seinn Gàidhlig, dannsa Gàidhealach, drama agus ealain. Bha leth-uair a thìde aca de gach cuspair, a thug tìde gu leòr dhaibh rudeigin ionnsachadh ach nach robh cho fada ’s gum do dh’fhàs iad sgìth! Bha luchd-teagaisg cliùiteach ri làimh fad na seachdain a dh’ionnsaich gu leòr dhan chloinn a rinn iad aig a’ chonsairt aig deireadh na seachdain ann am Borgh, far am d’ fhuair am pàrantan cothrom am faicinn a’ taisbeanadh nan sgilean ciùil ùr aca.

Airson barrachd fhaighinn a-mach cuiribh fios gu Mary Anne Duff air duff865@btinternet.com no coimhead airson Taigh Dhonnchaidh air Facebook!

The young residents of Ness and the Westside had plenty going on during the Easter Holidays with Fèis Nis and Fèis Taigh Dhonnchaidh going on from the 11th to the 15th of April. At Fèis Nis, for those aged 3-7, there was singing, music, dance and art aplenty for two hours each day in the Ness Historical Society. Their arty creations were displayed at the concert at the end of the week.

For those who attended Fèis Taigh Dhonnchaidh, there was a chance to learn a multitude of instruments including accordion, melodeon, chanter, fiddle and guitar. They also sang some Gaelic songs, learned some Highland dancing, acted out scenes in drama and exercised their creative talent in art class. Each subject lasted half an hour, giving them enough time to learn something without getting tired. There were be many talented tutors in attendance all week who shared some of their musical skills which the children were able to pick up and perform at the concert at the end of the week in Borve, where their parents were invited to come along and see what they had learned at the Fèis.

For more information please contact Mary Anne Duff on duff865@btinternet.com or visit Taigh Dhonnchaidh on Facebook.

Details

Start:
April 11, 2016 @ 10:00 am
End:
April 15, 2016 @ 4:00 pm
Event Categories:
,

Venue

Isle of Lewis
Isle of Lewis, United Kingdom + Google Map
Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council