Fèis a’ Bhealaich

Tha Fèis a’ Bhealaich ag amas air òigridh na Comraich gus Gàidhlig agus sgilean anns na h-ealain a chur air adhart anns a’ choimhearsnachd.  Tha club às dèidh sgoile aig an fhèis a bhios a’ coinneachadh gach Diluain tro theirm na sgoile far a bheil a’ chlann a’ faighinn cothrom an sgilean ealain agus cànain a leasachadh.  Tha an fhèis cuideachd a’ cumail bhùthan-obrach a bharrachd ann an ceòl traidiseanta tron bhliadhna.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council