Fèis an Rubha

Thèid Fèis an Rubha a chumail eadar 31 Iuchar – 4 Lùnastal am bliadhna agus bidh e fosgailte do chloinn aois 3-18 eadar cròileagan, clas 5-7 agus prìomh fhèis. Le seinn, dràma, giotàr, màileidean, clàrsach, druma agus fidheall ri fhaotainn aig an Fhèis, bidh roghainn gu leòr aca.

Airson fiosrachadh fhaighinn mu dheidhinn Fèis an Rubha, cuiribh fios gu Sine Nic a’ Mhaoilein aig feisanrubha@feisean.org no 07468 464683.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council