Fèis Eige

Thèid Fèis Eige 2017 a chumail eadar 5-7 Iuchar. Bidh am fèis fosgailte do chloinn eadar aoisean 5-18 ach cuideachd do dh’inbhich a tha airson pàirt a ghabhail. Le seinn, giotàr, bogsa-phùtain, drumaireachd, fìdeag agus fìdheall ri fhaotainn aig an fhèis, bidh gu leòr a’ dol airson an teaghlach air fad.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council