Fèis Eilean an Fhraoich

 

Thèid Fèis Eilean an Fhraoich a chumail eadar 24 – 28 Iuchar am bliadhna. Bidh fàilte chridheil ro chloinn aois 3 – 18 eadar cròileagan, clas 1-3, prìomh fhèis agus fèis nan deugairean. Thèid clasaichean an tabhann ann an seinn, dràma, dannsa  Gàidhealach agus iomadach diofar ionnstramaid.

Gheibh sibh fiosrachadh mu dheidhinn Fèis Eilean an Fhraoich bho Pheigi NicIllInnein air peigi@ancomunn.co.uk no 01851 703 487, no Shona Nic a’ Mhaoilein air shona@feisean.org no 01851 704 573.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council