Fèis Farr

Chaidh Fèis Farr a stèidheachadh ann an 1991 airson cothrom a thoirt do chloinn agus teaghlaichean ann an sgìre Fhàirr agus Shrath Narainn pàirt a ghabhail ann an ceòl traidiseanta agus cultar na Gàidhlig.

Theirig gu duilleag Facebook na fèise ach am faic sibh na tha an fhèis air a bhith ris: Facebook

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council