Fèis Latharna

Chaidh Fèis Latharna 2017 a chumail eadar an 3-7 Giblean ann am Bun Sgoil Achadh na Creige. Bha taghadh farsaing de chuspairean ri fhaighinn do chloinn eadar 8-18 bliadhna a dh’ aois. Nam measg bha bogsa, fìdheall, giotàr, meur-chlàr, pìob/feadan, seinn, clàrsach is fìdeag. ‘S e tachartas uabhasach trang a bh’ ann le còrr is 160 còm-pàirtichean a’ gabhail pàirt san tachartas.

Tha Fèis Latharna cuideachd a’ ruith clasaichean seachdaineach tron bhliadhna le taghadh farsaing de chuspairean.

Tha iad a-nis ag ullachadh airson an ath fhèis aca a thèid a cumail anns a’ Ghiblean 2018.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council