Fèis Obar Dheathain

On chaidh a dh’ ath stèidheachadh san Fhaoilleach 2016, tha comataidh Fèis Obar Dheathain air a bhith trang a’ togail inbhe na fèise sa bhaile a-rithist. Tha trì thachartasan againne tron bhliadhna aig trì dhiofar ìrean: Fèis Mhòr, Fèis Bheag agus Fèis Bheag Bhìodach.

Tachartasan air fàire 

Cèilidh Teaghlaich

Dihaoine 29 Sultain, 6-30- anmoch, Northern Hotel, Obar Dheathain

Cèilidh Teaghlaich gus airgead a thogail do Fèis Obar Dheathain agus Comunn nam Pàrant. Bidh ceòl, òrain agus geamanan a chumas a’ dol sibh fad na h-oidhche.

Tiocaidean: Inbhich- £10; Oileanaich- £7; Fo aois 18- £5; Fo aois 5- AN-ASGAIDH

Cuiribh fios air feisobardheathain@feisean.org nam bu thoil leibh grèim fhaighinn air tiocaidean.

Bùthan-obrach fèise

Bùth obrach: 18 Samhain 2017

Am prìomh fhèis: 2-4 Giblean 2017

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council