Fèis Òigridh Na Mara

Bidh Fèis Oigridh na Mara a’ ruith clasaichean ciùil tron bhliadhna do chloinn a tha ag iarraidh na sgillean ciùil aca a leasachadh. Tha barrachd na 100 cloinne a’ gabhail pàirt anns na clasaichean ann an sgìre Mhalaig, Mòrar is Arasaig.

Tha Fèis Òigridh na Mara ag ullachadh airson latha fèise a thèid a cumail ann am Malaig ann an Gearran 2018.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council