Fèis Spè

On a chaidh ar stèidheachadh ann an 1991 tha Fèis Spè air oideachas anns na h-ealain traidiseanta a thairgse do dh’ òigridh ann an sgìre Bhàideanaich is Sra Spè le taic bho Fhèisean nan Gàidheal is ballrachd againn leis a’ bhuidhinn.

Tachartasan air fàire 

‘S ann air an 9-13 an Damhair a bhios prìomh fhèis na bliadhna-sa.

Tha barrachd fiosrachaidh, naidheachdan is clàradh air loidhne rim faotainn air an làrach-lìn againn www.feisspe.org.uk agus tha sinn air Facebook cuideachd.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council