Fèis Taigh Dhonnchaidh

Bidh Fèis Nis agus Fèis Taigh Dhonnchaidh a’ gabhail àite tro shaor làithean na Càisge gach bliadhna.

Gheibh a’ chlann a thèid ann cothrom iomadh diofar ionnstramaid ionnsachadh, nam measg meur-chlàr, mailèidean, feadan, fidheall agus giotàr. Bidh iad cuideachd a’ dèanamh gu leòr seinn Gàidhlig, dannsa Gàidhealach, drama agus ealain. Bidh clasaichean a’ ruith tron bhliadhna cuideachd ann an iomadach diofar cuspair.

Airson barrachd fhaighinn a-mach cuiribh fios gu Mary Anne Duff air duff865@btinternet.com no coimhead airson Taigh Dhonnchaidh air Facebook!

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council