Fèis Thiriodh

Chaidh Fèis Thiriodh a stèidheachadh ann an 1990 gus ceòl, cànan agus cultar nan eilein a bhrosnachadh agus a chumail beò ann an dòigh a tha tarraingeach do dhaoine fad is farsaing.

Thèid Fèis Thiriodh 2017 a cumail eadar an 3mh-7mh den t-Iuchar le tachartasan do dh’aoisean 0-18. Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh bhon na ceangalaichean aig taobh na duilleige.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council