Fèis a’ Chaolais

Thig dhan fhèis Ghàidhlig ann an Drochaid a’ Bhana!

Bidh Fèis a’ Chaolais a’ cumail làithean-ciùil tro theirm na sgoile ann an Drochaid a’ Bhana do dh’ òigridh eadar 8 is 18 bliadhna a dh’ aois le Fèis Bheag dhan fheadhainn bheaga fo 8 bliadhna a dh’ aois.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council