Fèis Alba

‘S e tachartas trèanaidh a th’ ann am Fèis Alba air a dhealbhadh airson buidhnean nan Cèilidh air Chuairt. Thathar ga chumail gach samhradh anns a’ Phloc.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council