Fèis Chataibh

Tha Fèis Chataibh ann an Goillspidh a’ cumail iomadh tachartas ciùil is nan ealan traidiseanta tron bhliadhna, nam measg seachdain ciùil gach Iuchar, bùthan-obrach tron gheamhradh agus as t-earrach agus turas Cèilidh air Chuairt gach samhradh.

 

tachartasan air fàire:

brot, cèic is ceòl

Disathairne 10 den Ògmhios 2017
Talla Eaglais Fountain Road, Goillspidh, 12-2f

prìomh fhèis

Bùthan-obrach ciùil do dh’ òigridh eadar 8 is 18 bliadhna a dh’ aois
Diluain 3 – Dihaoine 7 den Iuchar 2017
Àrd-sgoil Ghoillspidh

Gheibhear bileag fiosrachaidh le foirm-clàraidh air an taobh dheis dhen duilleig seo ——->

cèilidh air chuairt

Bidh còmhlan-ciùil a-mach a’ cluich timcheall air Cataibh is Gallaibh tron t-samhradh, cumaibh sùil air an duileig seo airson nan ceann-latha aca.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council