Bòrd-stiùiridh Fèisean nan Gàidheal

Bidh Bòrd-stiùiridh Fèisean nan Gàidheal a’ coinneachadh gach ràithe.

Bidh na leanas a’ riochdachadh nam Fèisean air a’ Bhòrd-stiùiridh:

Donnchadh MacGuaire MBE – Fèis Rois (Sgìre na Gàidhealtachd) – Cathraiche
Ùisdean Robasdan
– Fèis Tìr an Eòrna (Sgìre nan Eilean Siar) – Rùnaire
Ealasaid NicIlleBhàin
– Fèis Cheann Loch Goibhle (Sgìre Earra-Ghàidheal)
Deirdre Beck – Fèis Lochabair (Sgìre na Gàidhealtachd)
Seumas Caimbeul – Fèis Fhoirt (Sgìrean Eile)
Cairistiona Ghreumach – Fèis an Earraich (Sgìre na Gàidhealtachd)
Raibeart (Bob) MacFhionghuin – Fèis Dhùn Bhreatuinn an Iar (Sgìrean Eile)
Peigi NicIllFhinnein – Fèis Eilean an Fhraoich (Sgìre nan Eilean Siar)
Elaine Spence – Fèis Lannraig a Tuath (Sgìrean Eile)

Gheibhear clàr compàirt nam ball shuas an seo.

Bidh na leanas a’ frithealadh coinneamhan den Bhòrd-stiùiridh:

Brian Ò hEadhra – Alba Chruthachail
Comh Iain A Mac Ìomhair – Comhairle nan Eilean Siar
Mairi Bochanan – Iomairt na Gàidhealtachd agus nan Eilean
Mòrag Anna NicLeòid – The Highland Council
Art MacCarmaig – Ceannard Fèisean nan Gàidheal
Anne Willoughby – Manaidsear Gnìomha Fèisean nan Gàidheal
Calum Ailig Mac a’ Mhaoilein – Manaidsear Leasachaidh Fèisean nan Gàidheal
Eilidh NicChoinnich – Manaidsear Fèisgoil Fèisean nan Gàidheal

Tha pàipearan bho choinneamhan a’ Bhùird gu h-ìseal airson an toirt a-nuas.

 

 

leig a-nuas

Dihaoine 17 Gearran 2017

Dihaoine 9 Dùbhlachd 2016

Clàr Compàirt

Dihaoine 23 Sultain 2016

Dihaoine 13 Ceitean 2016

Dihaoine 19 Gearran 2016

Dihaoine 11 Dùbhlachd 2015

Dihaoine 25 Sultain 2015

Dihaoine 22 Cèitean 2015

Dihaoine 27 Gearran 2015

Disathairne 13 Dùbhlachd 2014

Dihaoine 26 Sultain 2014

Dihaoine 16 Cèitean 2014

Dihaoine 28 Gearran 2014

Dihaoine 13 Dùbhlachd 2013

Dihaoine 27mh Sultain 2013

Dihaoine 17 Cèitean 2013

Dihaoine 22 Gearran 2013

Diardaoin 6 Dùbhlachd 2012

Dihaoine 21 Sultain 2012

Diardaoin 24 Cèitean 2012

Diardaoin 23 Gearran 2012

Diardaoin 8 Dùbhlachd 2011

Dihaoine 23mh Sultain 2011

Diardaoin 26 Cèitean 2011

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh -17.02.11

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 02.12.10

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 24.09.10

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 27.05.10

Coinneamh den Bhord-stiuiridh - 18.02.10

Coinneamh den Bhord-stiuiridh - 04.12.09

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 25.09.09

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 29.05.09

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 20.2.09

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 5.12.08

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 19.09.08

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 26.05.08

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 18.02.08

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 03.12.07

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 14.09.07

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 29.05.07

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 26.02.07

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 07.12.06

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 15.09.06

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 22.05.06

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 7.03.06

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 6.12.05

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 22.09.05

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 17.05.05

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 28.02.05

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council