Coinneamh Bhliadhnail agus Co-Labhairt 2016

Chaidh Coinneamh Bhliadhnail Fèisean nan Gàidheal a chumail Dihaoine 23 Sultain 2016 ann an Taigh-òsta MhicDhòmhnaill san Aghaidh Mhòir agus bha Iar Phrìomh Mhinistear na h-Alba, Iain Swinney BPA, air aoigheachd againn.

Chaidh Co-labhairt na buidhne air adhart Disathairne 24 Sultain san aon àite.  Bha Ceannard Bòrd na Gàidhlig, Shona NicIllinnein, a-measg na bha a’ gabhail pàirt.

Gheibhear Prògram na Co-labhairt air taobh deas na duilleige.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council