Fèisean Shop

Ceòl nam Fèis

Cruinneachadh de cheòl is òrain bho dhualchas Ghàidhlig na h-Alba, le eadar-theangachaidhean agus fiosrachadh mu na pìosan ciùil gu lèir.

£9.95

Ceòl nam Fèis 2

Tuilleadh cèol is òrain bho dhualchas Ghàidhlig na h-Alba, le eadar-theangachaidhean agus fiosrachadh mu na pìosan ciùil gu lèir.

£9.95

Fèis Tutor le Alpha Munro

Cèol Fìdhle na h-Alba son luchd-tòiseachaidh.

£7.95

Fèis - the first twenty-five years of the Fèis movement (Còmhdach-cruaidh)

Chaidh a' chiad fhèis a chumail ann am Barraigh ann an 1981. A-nis 25 bliadhna air adhart, tha còrr is dà-fhichead Fhèis sgapte air feadh na Gàidhealtachd 's na h-eileanan agus sgìrean eile de dh'Alba, le còrr is 13,000 neach-òga a faighinn teagaisg anns na h-ealain Ghàidhlig gach bliadhna. Bhon a thoisich e tha Iomairt nam Fèisean air soirbheachadh gu mòr. Tha an leabhar seo a toirt sùil air cuid dha na sgeulachdan, beachdan agus dealbhan bho dhaoine a tha air pàirt a ghabhail ann an obair nam Fèisean thairis air na 25 bliadhna a-chaidh seachad.

£14.95

Fèis - the first twenty-five years of the Fèis movement (Còmhdach-bog)

Chaidh a' chiad fhèis a chumail ann am Barraigh ann an 1981. A-nis 25 bliadhna air adhart, tha còrr is dà-fhichead Fhèis sgapte air feadh na Gàidhealtachd 's na h-eileanan agus sgìrean eile de dh'Alba, le còrr is 13,000 neach-òga a faighinn teagaisg anns na h-ealain Ghàidhlig gach bliadhna. Bhon a thoisich e tha Iomairt nam Fèisean air soirbheachadh gu mòr. Tha an leabhar seo a toirt sùil air cuid dha na sgeulachdan, beachdan agus dealbhan bho dhaoine a tha air pàirt a ghabhail ann an obair nam Fèisean thairis air na 25 bliadhna a-chaidh seachad.

£9.95

Biorachan Beag agus Biorachan Mòr

Sgeulachd à beul-aithris le dealbhan air innse an dà chuid ann an Gàidhlig agus Albais. Ag amas air clann sa bhun-sgoil – 40 duilleag, le dealbhan brèagha, làn-dathte

£2.95

An Fhìdeag Albannach

Puirt airson na fìdeig le fiosrachadh ann an Gàidhlig

£9.95

Yokie Tonsils

Tha am facal “yokie” a’ ciallachadh tachaiseach, agus ‘s e abairt a thathar a cleachdadh sa chainnt “doric” air cuideigin a tha buailteach a bhith seinn aig àm sam bith. Chaidh an cruinneachadh tlachdmhor an seo a chur ri chèile le Lilian Ross, a tha a’ teagasg òrain ann an sgoiltean fo bhratach Fèisean nan Gàidheal. Bha tidsearan ag iarraidh air Lilian faclan agus fuinn fhàgail aca, ach cha robh mòran aice sgrìobhte – mar a thuirt i “I’ll leave ye m’heid”. Mu dheireadh thall, chuir i feadhainn dhe na h-òrain is geamaichean air pàipear, agus ‘s ann mar sin a thaing “Yokie Tonsils” gu bith. Tha CD an lùib.

£20.00
Bord na Gaidhlig Highlands and Islands Enterprise Highland Council Argyll & Bute Council Comhairle nan Eilean Siar Creative ScotlandHomecoming Scotland 2014