Sgioba Gàidhlig

 

Sùil air Sgioba G aig Fèis Lochabair

Tha Sgioba G air a bhith mar phàirt de sheachdain Fhèis Lochabair bho thòisich an iomairt, agus ann an 2011 agus 2012 bha Dougie Beck an sàs ann a bhith a' lìbhrigeadh clasaichean Sgioba G aig an Fhèis.

Tha na seiseanan Sgioba G aig Fèis Lochabair mu 35 mionaid a dh'fhad, agus bidh na com-pàirtichean, as trice, air an roinn a rèir aois agus ìre de Ghàidhlig, a' ciallachadh gum bi 6 no 7 buidhnean ann: luchd-tòiseachaidh òga is nas sine, eadar-mheadhanaich (iadsan a tha air beagan Gàidhlig a dhènamh mar-thà) òga is nas sine, agus fileantaich òga is nas sine. Bidh diofar thachartasan ann do na diofar ìrean.

Ged as e Dougie a bha a' stiùireadh Sgioba G aig an Fhèis, bha a h-uile neach-teagaisg eile an sàs anns na clasaichean. 'S iad an luchd-teagaisg fileanta a bha os cionn nan clasaichean, is bha an còrr den luchd-teagaisg ann còmhla riuth amar luchd-taice.

Bha a' chlann an sàs ann an tachartasan diofraichte gach latha, agus air an latha mu dheireadh ghabh a h-uile duine pàirt quiz, a leig leis an luchd-teagaisg dearbhadh gun robh iad air rudeigin ionnsachadh!
 

Tha Fèisean nan Gàidheal a' sìor leasachadh nan gèamaichean is tachartasan a bhios Sgioba G a' cleachdadh, is tha sinn air feum mhòr a dhèanamh às na stuthan a chaidh ullachadh airson an sgèama Taic Cànain.

A bharrachd air na Fèisean, tha sinn air Sgioba G a chur gu feum ann an diofar shuidheachaidhean, leithid seiseanan Gàidhlig do bhuidhnean coimhearsnachd, sgoiltean agus buidhnean ionnsachaidh etc.
 

Builean a' Churraicealam airson Sàr-mhathais

Bord na Gaidhlig Highlands and Islands Enterprise Highland Council Argyll & Bute Council Comhairle nan Eilean Siar Creative ScotlandYear of Natural Scotland