Bùthan-obrach dràma: Fèisean Dràma

Tha Fèisean nan Gàidheal a' tabhann bùthan-obrach dràma do sgoiltean.  Tha Aonghas MacLèoid a tha na oifigear dràma stèidhte ann an Inbhir Nis a' co-òrdanachadh agus a' libhreagadh na seirbheis seo.

Fèisean dràma
Tha Fèisean nan Gàidheal gu cunbhallach a' toirt taic do bhun-sgoiltean  ann a bhith a' deasachadh dealbhan-cluiche Gàidhlig agus a' cuir air dòigh Fèisean Dràma Gàidhlig.

A h-uile bliadhna, bidh bun-sgoiltean Gàidhlig bho air feadh Earra-Ghàidheal is Loch Abar a' tighinn còmhla airson tàlantan cleasachd an cuid sgoilearan fhoillseachadh. Mar phàirt de dh' Fhèis Dràma Earra-Ghàidheal is Loch Abar, bidh clann bun-sgoile de gach aois a' taisbeanadh taghadh farsaing de dhealbhan-cluiche a tha dèiligeadh ri measgachadh de chuspairean eadar-dhealaichte.
Tha Dougie Beck, Oifigear Dràma Fèisean nan Gàidheal a' lìbhrigeadh tòrr de bhùthan-obrach deasachaidh na Fèise, 's e air a bhith an sàs san Fhèis Dhràma seo bho thòisich Fèisean nan Gàidheal ga ruith ann an 2006.

Ann an 2013 ghabh còrr is 100 sgoilear ann an 6 sgoiltean pàirt anns an Fhèis.  Tha cuid de na sgoilearan air a bhith an sàs anns a' phròiseact fad na beatha-sgoile aca, agus tha e glè fhollaiseach gu bheil iad air buannachd fhaighinn às. Ann an cuid mhath de sgoiltean, 's iad na sgoilearan fhèin a tha air na dealbhan-cluiche a chur ri chèile, a rannsachadh is a sgrìobhadh. Tha seo a' ciallachadh gum bi iad a' togail tòrr sgilean le bhith an sàs anns an Fhèis.

Gheibhear barrachd fiosrachaidh mu Fèis Dràma Earra-Ghàidheal 's Loch Abar bhon oifigear dràma Aonghas MacLeòid air angus@feisean.org no 01463 225 559.

Thar nam bliadhnaichean tha Fèisean nan Gàidheal air a bhith an sàs ann a bhith cur Fèisean Dràma air dòigh anns na sgìrean a leanas cuideachd.

  • Uibhist 's Barraigh
  • Leodhas is na Hearadh
  • Ceann a Tuath na Gaidhealtachd
  • An t-Eilean Sgitheanach 's Loch Aillse


Eisimplear: Fèis Dhràma Earra-Ghàidheal is Loch Abar

Chaidh Fèis Dhràma Earra Ghàidheal is Loch Abar a stèidheachadh ann an 2006 gus cothrom a thoirt do sgoilearan ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig dealbhan-cluiche a dheasachadh is a thaisbeanadh le stiùir is taic bho dhaoine a tha ag obair gu proifeiseant ann an dràma.

Chan eil cruth a' phròiseict air atharrachadh gu mòr bhon uair sin; bidh luchd-obrach dràma a' tadhal air gach sgoil suas gu ochd tursan rè teirm an earraich gus taic a thoirt do thidsearan ann a bhith ag ullachadh na cloinne airson nan taisbeanaidhean, a tha air àite a ghabhail ann an Àrd-sgoil an Òbain, Bun-sgoil Àth Tharracaill agus Tallaichean a' Chorrain le luchd-amharc math air thighinn ann gach turas.

Ged a bha a' mhòr-chuid den obair ga dèanamh gus faighinn deiseil airson nan taisbeanaidhean poblach, chleachd na h-eòlachaichean dràma an ùine a bh' aca leis a' chloinn gus taghadh farsaing de sgilean dràma bunaiteach a thoirt dhaibh, eadar sgilean cleasachd san fharsaingneachd gu dealbhachadh àirneis stèidse. Nuair a thòisich am pròoiseact, bhiodh tidsearan gu tric a' taghadh nan dealbhan-cluiche aca bho leabhraichean no bho stòrais eile; bidh cuid mhath de na sgoiltean a tha an sàs sa phròiseact a-nise a' sgrìobhadh nan dealbhan-cluiche aca fhèin, 's iad ag obair orra tro theirm na Nollaig. O chionn ghoirid tha Fèisean nan Gàidheal air roghain a thoirt do sgoiltean feum a dhèanamh de shiostam sgrìobhaidh a chaidh a dhealbhachadh le luchd-obrach na buidhne a leigeas le cloinn a bhith an sàs anns a' phròiseas chruthachail le taic bho stiùir a tha furasta tuigsinn.

B' e 2012 a' bhliadhna a bu thrainge a bh' againn fhathast, le 11 dealbhan-cluiche gan taisbeanadh le sgoiltean bho Thraigh a' Chaisteil, an Sàilean, An t-Òban, an Apainn, An Gearasdan, Àth Tharracaill agus Malaig. Bidh cuid mhath de sgoiltean a-nise a' cur air adhart dà dhealbh-cluiche – fear bho gach ceann den sgoil.

A rèir Dougie Beck, Oifigear Dràma Fèisean nan Gàidheal, tha buannachdan air leth ann don chloinn a bhios a' gabhail pàirt sa phròiseact: "Tha tòrr de na sgoilearan a bhios a' gabhail pàirt sa phròiseact air a bhith an sàs ann fad trì no ceithir de bhliadhnaichean agus tha e air leth follaiseach nach bi iad a' dìochuimhneachadh nan sgilean a dh'ionnsaich iad. 'S ann airson dràma dh'ionnsaich iad na sgilean a tha seo, ach thathas air aithneachadh gu bheil iad cuideachd feumail ann am beatha dhaoine òga san fharsaingneachd. Tha sinn air leth toilichte gu bheil coltas ann gu bheil am pròiseact seo a-nise air mìosachan nan sgoiltean!"

Tha Fèisean nan Gàidheal air pròiseactan den aon seòrsa a ruith ann an diofar sgìrean, Uibhist, Leòdhas, na Hearadh, Siorrachd Inbhir Nis, Siorrachd Rois agus Cataibh nam measg.

Builean a' Churraicealam airson Sàr-mhathais

Bord na Gaidhlig Highlands and Islands Enterprise Highland Council Argyll & Bute Council Comhairle nan Eilean Siar Creative ScotlandHomecoming Scotland 2014