Pantomime

Bidh Fèisean nan Gàidheal a' sgrìobhadh is a' dol air chuairt le panto Gàidhlig ùr gach bliadhna.

'Seasaidh agus Sgeul nan Sàilean Seunta'
Ann an 2013 chaidh Meanbh-chuileag air an rathad leis an dealbh-chluich Nollaig 'Seasaidh agus Sgeul nan Sàilean Seunta'.
B' e seo an turas Nollaig a bu shoirbheachaile a rinn an sgioba a ghabh àite aig toiseach an Dùbhlachd.
Ged nach do mhair an turas ach 8 latha, chaidh an dealbh-chluich a thaisbeanadh 17 turas agus fhuair 22 bun-sgoil Gàidhlig bho air feadh Alba cothrom an dealbh-chluich fhaicinn.  
A bharrachd air na sgoiltean fhèin chaidh dà thaisbeanadh coimhearsnachd a chumail air an oidhche aig Sabhal Mòr Ostaig anns an Eilean Sgitheanach agus aig an Spectrum Centre ann an Inbhir Nis.

Chithear dealbhan bhon taisbeanadh a chaidh a chumail aig Àrd-sgoil Phort Righ ma bhriogas tu air a' cheangal a' leanas:
'Seasaidh agus Sgeul nan Sàìlean Seunta'  Chaidh na dealbhan seo a thogail le Willie Urchadan.

Mar phàirt den turas seo fhuair Fèisean nan Gàidheal maoineachadh bho Iomairt Ghàidhlig Ìle agus Dhiùra gus an dealbh-chluich a thaisbeanadh don choimhearsnachd ann am Bun-sgoil a' Bhogha Mhòir.
Chaidh blog a' sgriobhadh mun turas an seo:  Iomairt Ghàidhlig Ìle agus Dhiùra

Tha Fèisean nan Gàidheal fada an comain Ionad Ioma-mheadhain aig Roinn Foghlam agus Seirbheisean Chloinne Chomhairle nan Eilean Siar airson an taic-airgead a fhuaras gus an turas a thoirt a-null a Leòdhas 's na Hearad.   Ri linn an taic sin fhuair sgoilearan à Sgoil an t-Òib, Sgoil Sir E. Scott, Sgoil Steòrnabhaigh agus Sgoil Lacasdail cothrom an dealbh-chluich fhaicinn.   Chaidh an taisbeanadh a bh'againn aig Talla Lacasdail fhiolmadh leis an Ionad Ioma-mheadhain gus cothrom a thoirt do sgoilearan eile san sgìre an dealbh-chluich fhaicinn agus gabhaidh an dealbh-chluich air fad fhaicinn an seo:
Seasaidh agus Sgeul nan Sàilean Seunta aig Talla Lacasdail

 

Marsaili agus a' Bhlèideag Airgid
Ann an 2009 is 2010, chaidh luchd-obrach Fèisean nan Gàidheal air an rathad leis a' phantomime ùr aca Marsaili agus a' Bhleideag Airgid. Chaidh an dealbh-cluiche ùr seo, a bha mar ath-leasachadh air Cinderalla, a sgrìobhadh le luchd-obrach na buidhne gus cothrom a thoirt do chloinn ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig panto fhaicinn sna sgoiltean aca fhein.

Chaidh Marsaili a dhealbhachadh gus freagairt air comasan cànain chloinne ann am foghlam Gàidhlig. Ged nach eil an cànan ro dhoirbh, tha e làn ghnàthsan-cainnte, is fhuair gach sgoil a chunnaic am panto braithrachas ro-làimh ach am biodh cothrom aig tidsearan a dhol thairis air faclan ùra etc leis a' chloinn.

Bha am panto mu uair a thìde a dh'fhad, le ceathrar chleasacihean. Chùm a' bhuidheann na props is airneis stèidse cho simplidh 's a b' urrainn dhaibh ach am biodh e furasta seatadh suas sna tallaichean coimhearsnachd agus tallaichean sgoile gu sgiobalta, agus chaidh a' mhòr-chuid den aodach a dhèanamh leis a' bhuidheann fhèin no le daoine a b' aithne dhaibh.

"Tha mi a' sgrìobhadh a dh'innse cho math 's a chòrd an dràma Gàidhlig 'Marsaili agus a' Bhleideag Airgid' ris an sgoil air fad.  Bha e èibhinn, deagh stòiridh agus seinn àlainn. Thuig a' chlann an stòiridh agus bha na h-actairean fìor mhath air a' chlann a bhrosnachadh gus pàirt a ghabhail.  Bha a' Ghàidhlig cho soilleir agus furasta tuigsinn. Bha na props sgoinneil cuideachd." (Ceannard Sgoile)
 

Builean a' Churraicealam airson Sàr-mhathais

  • mothachail air cò ris a tha e coltach a bhith an làthair aig tachartas inntinneach agus brosnachail air a lìbhrigeadh le daoine eile
  • ag àrdachadh agus a’ neartachadh ionnsachadh tro bhith ag obair còmhla ri companaidhean ealain proifeasanta, luchd-ealain agus buidhnean cultarach
  • a’ leasachadh tuigse air cho beòthail, luachmhor ‘s a tha cultar nan Gàidheal – don chuid mhòir aca ann an sgìre na Gàidhealtachd, an cultar agus an cànan aca fhèin
Bord na Gaidhlig Highlands and Islands Enterprise Highland Council Argyll & Bute Council Comhairle nan Eilean Siar Creative ScotlandHomecoming Scotland 2014