bòrd-stiùiridh Fèisean nan Gàidheal

Bidh Bòrd-stiùiridh Fèisean nan Gàidheal a' coinneachadh gach ràithe.

Bidh na leanas a' riochdachadh nam Fèisean air a' Bhòrd-stiùiridh:

Donnchadh MacGuaire - Fèis Rois (Sgìre na Gàidhealtachd) - Cathraiche
Ùisdean Robasdan
- Fèis Tìr an Eòrna (Sgìre nan Eilean Siar) - Rùnaire
Ealasaid NicIlleBhàin
- Fèis Cheann Loch Goibhle (Sgìre Earra-Ghàidheal)
Deirdre Beck - Fèis Lochabair (Sgìre na Gàidhealtachd)
Seumas Caimbeul - Fèis Fhoirt (Sgìrean Eile)
Cairistiona Ghreumach - Fèis an Earraich (Sgìre na Gàidhealtachd)
Raibeart (Bob) MacFhionghuin - Fèis Dhùn Bhreatuinn an Iar (Sgìrean Eile)
Peigi NicIllFhinnein - Fèis Eilean an Fhraoich (Sgìre nan Eilean Siar)
Elaine Spence - Fèis Lannraig a Tuath (Sgìrean Eile)

Bidh na leanas a' frithealadh coinneamhan den Bhòrd-stiùiridh:

Iain Mac a' Ghobhainn - Alba Chruthachail
Comh Iain A Mac Ìomhair - Comhairle nan Eilean Siar
Ann Marie Reid - Iomairt na Gàidhealtachd agus nan Eilean
Mòrag Anna NicLeòid - The Highland Council
Art MacCarmaig - Ceannard Fèisean nan Gàidheal
Anne Willoughby - Manaidsear Gnìomha Fèisean nan Gàidheal
Calum Ailig Mac a' Mhaoilein - Manaidsear Leasachaidh Fèisean nan Gàidheal

Tha pàipearan bho choinneamhan a' Bhùird an seo airson an toirt a-nuas.

Dihaoine 26 Sultain 2014

Dihaoine 16 Cèitean 2014

Dihaoine 28 Gearran 2014

Dihaoine 13 Dùbhlachd 2013

Dihaoine 27mh Sultain 2013

Dihaoine 17 Cèitean 2013

Dihaoine 22 Gearran 2013

Diardaoin 6 Dùbhlachd 2012

Dihaoine 21 Sultain 2012

Diardaoin 24 Cèitean 2012

Diardaoin 23 Gearran 2012

Diardaoin 8 Dùbhlachd 2011

Dihaoine 23mh Sultain 2011

Diardaoin 26 Cèitean 2011

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh -17.02.11

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 02.12.10

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 24.09.10

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 27.05.10

Coinneamh den Bhord-stiuiridh - 18.02.10

Coinneamh den Bhord-stiuiridh - 04.12.09

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 25.09.09

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 29.05.09

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 20.2.09

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 5.12.08

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 19.09.08

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 26.05.08

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 18.02.08

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 03.12.07

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 14.09.07

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 29.05.07

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 26.02.07

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 07.12.06

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 15.09.06

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 22.05.06

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 7.03.06

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 6.12.05

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 22.09.05

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 17.05.05

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 28.02.05

Bord na Gaidhlig Highlands and Islands Enterprise Highland Council Argyll & Bute Council Comhairle nan Eilean Siar Creative ScotlandHomecoming Scotland 2014