Coinneamh Bhliadhnail agus Co-labhairt 2015

Thèid Coinneamh Bhliadhnail Fèisean nan Gàidheal a chumail Dihaoine 25 Sultain 2015 aig 7.15f ann an Taigh-òsta an Eilein Dhuirche, ann an Beinn na Faoghla.  Bidh Dinneir agus Cèilidh ann as dèidh làimh le ceòl bho òigridh Fèisean nan Eilean Siar.

Thèid Co-labhairt na buidhne air adhart Disathairne 26 Sultain ann an Taigh-òsta an Eilein Dhuirche. Bidh fiosrachadh gu leòr aig luchd-eagrachaidh nam Fèisean ri fhaotainn agus cothrom a chluinntinn bho Rachael NicCharmaig, Stìuiriche Neartachadh Coimhearsnachan aig Iomairt na Gàidhealtachd agus nan Eilean.

Gheibhear prògram na co-labhairt agus na pàipearan air fad airson na coinneimh bhliadhnail air taobh deas na duilleig no tron cheangal seo.

Bord na Gaidhlig Highlands and Islands Enterprise Highland Council Argyll & Bute Council Comhairle nan Eilean Siar Creative ScotlandHomecoming Scotland 2014