Coinneamh Bhliadhnail agus Co-labhairt 2015

Thèid Coinneamh Bhliadhnail Fèisean nan Gàidheal a chumail Dihaoine 25 Sultain 2015 aig 7.15f ann an Taigh-òsta an Eilein Dhorcha, ann an Beinn na Faoghla.  Bidh Dinneir agus Cèilidh ann as dèidh làimh anns an Taigh-òsta, le ceòl bho òigridh Fèisean na h-Eileanan Siar.

Thèid Co-labhairt na buidhne air adhart Disathairne 26 Sultain ann an Taigh-òsta an Eilein Dhorcha. Bidh fiosrachadh gu leòr aig luchd-eagrachaidh nam Fèisean ri fhaotainn agus cothrom ann beachdan a thoirt seachad mun àm ri teachd airson Fèisean nan Gàidheal.

Gheibhear prògram na co-labhairt agus na pàipearan air fad airson na coinneimh bhliadhnail air taobh deas na duilleig no tron cheangal seo anns An Lùnastal 2015.

Bord na Gaidhlig Highlands and Islands Enterprise Highland Council Argyll & Bute Council Comhairle nan Eilean Siar Creative ScotlandHomecoming Scotland 2014