Coinneamh Bhliadhnail agus Co-labhairt 2014

Chaidh Coinneamh Bhliadhnail Fèisean nan Gàidheal a chumail Dihaoine 26 Sultain 2014 aig 6.30f ann an Taigh-òsta Golf View, ann an Inbhir Narainn.  Bha Dinneir agus Cèilidh ann as dèidh làimh ann an Taigh-òsta Golf View, le ceòl bho òigridh Inbhir Narainn.

Chaidh Co-labhairt na buidhne air adhart Disathairne 27 Sultain ann an Taigh-òsta Golf View  nuair a bha Ailean Caimbeul, Neach-gairm Comataidh Ionadail  Mòd Inbhir Nis 2014, air aoigheachd againn mar labhraiche sònraichte. Bha fiosrachadh gu leòr aig luchd-eagrachaidh nam Fèisean ri fhaotainn agus cothrom ann beachdan a thoirt seachad mun àm ri teachd airson Fèisean nan Gàidheal.

Gheibhear prògram na co-labhairt agus na pàipearan air fad airson na coinneimh bhliadhnail air taobh deas na duilleig no tron cheangal seo.

Bord na Gaidhlig Highlands and Islands Enterprise Highland Council Argyll & Bute Council Comhairle nan Eilean Siar Creative ScotlandHomecoming Scotland 2014