Coinneamh Bhliadhnail agus Co-labhairt 2014

Thèid Coinneamh Bhliadhnail Fèisean nan Gàidheal a chumail Dihaoine 26 Sultain 2014 aig 6.15f ann an Taigh-òsta Golf View, ann an Inbhir Narainn.  Bidh Dinneir agus Cèilidh ann an dèidh làimh ann an Taigh-òsta Golf View, le ceòl bho òigridh Inbhir Narainn.

Thèid Co-labhairt na buidhne air adhart Disathairne 27 Sultain ann an Taigh-òsta Golf View  nuair a bhios Ailean Caimbeul, Neach-gairm Comataidh Ionadail  Mòd Inbhir Nis 2014, air aoigheachd againn mar labhraiche sònraichte. Bidh fiosrachadh gu leòr aig luchd-eagrachaidh nam Fèisean ri fhaotainn agus cothrom ann beachdan a thoirt seachad mun àm ri teachd airson Fèisean nan Gàidheal.

Gheibhear prògram na co-labhairt agus na pàipearan air fad airson na coinneimh bhliadhnai air taobh deas na duilleig no tron cheangal seo.

Bord na Gaidhlig Highlands and Islands Enterprise Highland Council Argyll & Bute Council Comhairle nan Eilean Siar Creative ScotlandHomecoming Scotland 2014