luchd-obrach agus oifisean

Airson post-d a chur gu neach-obrach sam bith, brùthaibh air an ainm.

Oifis Phort Rìgh 

Ceannard

Art MacCarmaig

Manaidsear Gnìomha

Anna Willoughby

Oifigear Gnothaichean

Moreen Pringle

Oifigear Trèanaidh agus Poileasaidh

Iona NicDhòmhnaill

Oifigear Dìon Chloinne

Sandy Gray

Oifis Inbhir Nis

Manaidsear Leasachaidh

Calum Ailig Mac a' Mhaolain

Oifigear Leasachaidh

Rachel Harris  (sealach - fòrladh màthaireil)

Meanbh-Chuileag Theatar ann am Foghlam 
& Oifigear Leasachaidh Gàidhlig (Dràma)

Dougie Beck

Oifigear Dràma

Aonghas MacLeòid

An Gearasdan

Oifigear Leasachaidh

Vicky NicIlleathain

Oifigear ICO Fèisean Loch Abar

Charlotte Sutton

Na h-Eileanan Siar

Oifigear Leasachaidh

Shona Nic a' Mhaoilein (sealach - fòrladh màthaireil)

Earra-Ghàidheal agus Srath Chluaidh

Oifigear Leasachaidh

Ri lìonadh

Iomairt Chiùil na h-Òigridh

Co-òrdanaiche ICO na Gàidhealtachd (Prògram Traidiseanta)

Rae MacEachern

Bord na Gaidhlig Highlands and Islands Enterprise Highland Council Argyll & Bute Council Comhairle nan Eilean Siar Creative ScotlandHomecoming Scotland 2014