Maoineachadh agus Àrachas

Air an duilleag seo gheibhear fiosrachadh mu Sgeama Tabhartasan nam Fèisean, Sgeama Leasachaidh nam Fèisean agus cothroman maoineachaidh bho bhuidhnean eile.  Gheibhear cuideachd fiosrachadh mun dìon-àrachais a bhios Fèisean nan Gàidheal a' cur air dòigh airson nam Fèisean uile.

Sgeama Tabhartasan nam Fèisean 2015-16

Tha Foirm-iarrtais ann an cruth Word agus Excel, agus stiùireadh mun sgeama, air taobh deis na duilleig.  'S e 23mh den Fhaoilleach an ceann-latha airson iarrtasan agus gheibhear taic sam bith bhon Prrìomh Oifigear a bhios a' dèiligeadh ri ur Fèis.  Tha foirmean tagraidh agus clàr-ruith le cinn-làithean cudromach eile air taobh deis na dulleige.

Sgeama Leasachaidh nam Fèisean 2015-16

Bidh cothrom maoin fhaighinn airson pròiseactan ùra tro Sgeama Leasachaidh nam Fèisean a bhios a' fosgladh sa Ghiblean 2015 nuair a gheibhear barrachd fiosrachaidh air an duilleag seo.

Cothroman Maoineachaidh eile

Gu h-ìseal gheibhear ceangal gu diofar maoin-airgid a tha freagarrach airson obair nam Fèisean, pròiseactan cànain, ciùil is cultarail. A bharrachd air sin, air taobh deas na duilleig, tha stòr-dàta de luchd-maoineachaidh is urrasan airson a thoirt a-nuas.

Alba Chruthachail

Airgead a' Chrannuchuir Nàiseanta - Big Lottery

Awards for All

Heritage Lottery Funding

Taic Frèumhan Coimhearsnachd aig Bòrd na Gàidhlig

Maoin nan Ealain Traidiseanta

Maoin Coimhearsnachdan Alba

Àrachas

Tha poileasaidh àrachais aig Fèisean nan Gàidheal a tha a' toirt dìon-àrachais do na Fèisean uile airson gnothaichean àbhaisteach sam bi iad an sàs - clasaichean, tachartasan, uidheamachd ICT agus ionnsramaidean ciùil.  Gheibhear fiosrachadh mun phoileasaidh an seo.  

Bu chòir do na Fèisean a bhith mothachail air na tha air a dhìon tron phoileasaidh agus a dhèanamh cinnteach gu bheil àrachas a bharrachd aca ma tha iad gu bhith an sàs ann an gnothach sam bith nach eil a' tighinn fon phoileasaidh.

Bord na Gaidhlig Highlands and Islands Enterprise Highland Council Argyll & Bute Council Comhairle nan Eilean Siar Creative ScotlandHomecoming Scotland 2014