obraichean agus cothroman

Manaidsear Fèisgoil

Tha Fèisean nan Gàidheal a’ lorg neach a bhios os cionn prògram foghlaim na buidhne a lìbhrigeadh agus a leasachadh.

Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh agus foirm iarrtais air taobh deas na duilliege agus 's e 24mh Iuchar 2015 an ceann-latha airson tagradh a chur a-steach.  Chìthear sanas an seo.

Bord na Gaidhlig Highlands and Islands Enterprise Highland Council Argyll & Bute Council Comhairle nan Eilean Siar Creative ScotlandHomecoming Scotland 2014