obraichean agus cothroman

Oifigear Leasachaidh (Eileanan Siar)

Tha Fèisean nan Gàidheal a’ lorg Oifigear Leasachaidh a bhios stèidhichte anns na h-Eileanan Siar.

Ghabhadh sanas fhaicinn agus gheibhear tuilleadh fiosrachaidh is foirm-iarrtais air taobh deas na duilliege agus 's e 21mh Samhain 2014 an ceann-latha airson iarrtas a chur a-steach.

Bord na Gaidhlig Highlands and Islands Enterprise Highland Council Argyll & Bute Council Comhairle nan Eilean Siar Creative ScotlandHomecoming Scotland 2014