obraichean agus cothroman

Oifigear Margaideachd is Foillseachaidh (Neach-ceumnachaidh)

Tha Fèisean nan Gàidheal a’ lorg neach-ceumnachaidh airson obair inntinneach ann an Margaideachd is Foillseachadh a ghabhail os làimh thairis air dusan mìos.  Bidh tuarastal de £18,000 ri fhaotainn.

Ghabhadh sanas fhaicinn air taobh deas na duilleig.

Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh an seo agus 's e 19mh Dàmhair 2014 an ceann-latha airson tagradh a chur a-steach.

Bord na Gaidhlig Highlands and Islands Enterprise Highland Council Argyll & Bute Council Comhairle nan Eilean Siar Creative ScotlandHomecoming Scotland 2014