obraichean agus cothroman

Cùmhnant airson Seirbheisean

Tha Fèisean nan Gàidheal a’ lorg cunnraidear a dh'fhaodadh seirbheisean a thoirt seachad a' lìbhrigeadh Blas.

Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh air taobh deas na duilliege agus 's e 30mh Faoilleach 2015 an ceann-latha airson tagradh a chur a-steach.

Bord na Gaidhlig Highlands and Islands Enterprise Highland Council Argyll & Bute Council Comhairle nan Eilean Siar Creative ScotlandHomecoming Scotland 2014