obraichean agus cothroman

Tha Fèisean nan Gàidheal a’ lorg neach, no sgioba, a dh’fhaodadh cuirm chiùil Ceòl nam Fèis ullachadh agus lìbhrigeadh ann an Taigh-cluiche Cùirt an Aodainn air Disathairne 13 Sultain 2014 mar chuirm chrìochnachaidh Blas 2014.

Tuilleadh fiosrachaidh an seo.

Ceann-latha airson tagraichean: Dihaoine 28 Màrt aig 5f

Bord na Gaidhlig Highlands and Islands Enterprise Highland Council Argyll & Bute Council Comhairle nan Eilean Siar Creative ScotlandHomecoming Scotland 2014