Rannsachadh

Tha grùnn bhuidhnean air coimhead ri buaidh nam Fèisean ann an suidheachaidhean eadar-dhealaichte agus tha cuid de na h-aithisgean rannsachaidh rim faighinn an seo.

Bord na Gaidhlig Highlands and Islands Enterprise Highland Council Argyll & Bute Council Comhairle nan Eilean Siar Creative ScotlandHomecoming Scotland 2014