naidheachdan

Articles 1 to 5 of 158

Breisleach gu leòr am panto ùr na Gàidhlig

Wednesday 3rd December 2014

Bidh Meanbh-chuileag a' tadhal air sgoiltean agus ionadan-taisbeanaidh poblach air feadh Alba le panto ùr eadar 1 agus 12 Dùbhlachd.

Fèis nan Òran

Wednesday 12th November 2014

Fèis chòmhnaidh òrain airson òigridh eadar 16 -24 a thèid a chumail air 5 - 7 Dùbhlachd sa Bhlàr Dhubh

Dealbh-chluich Gàidhlig mun Chogadh Mhòr

Wednesday 12th November 2014

Tha Meanbh-chuileag, buidheann dràma oideachaidh Fèisean nan Gàidheal, a' comharrachadh ceud bliadhna bho thoisich an Cogadh Mòr le dealbh-chluich eadar-obrachail Gàidhlig a tha stèidhte aig àm a' Chiad Chogaidh.

Latha Ciùil do Theaghlaichean le Fèis Farr

Monday 29th September 2014

Tha aighear air Fèis Farr fhoillseachadh gum bi sreath de thachartasan ciùil aca tro mhìosan a’ gheamhraidh is an earraich a bhios freagarrach dhan teaghlach air fad.

Fèisean na Dàmhair a' dèanamh deiseil

Friday 19th September 2014

The Fèis Spè agus Fèis a’ Bhaile a’ dèanamh deiseil airson ceala-deug làn ciùil is spòrs tro shaor-làithean na Dàmhair

Bord na Gaidhlig Highlands and Islands Enterprise Highland Council Argyll & Bute Council Comhairle nan Eilean Siar Creative ScotlandHomecoming Scotland 2014

Warning: mysql_free_result(): 5 is not a valid MySQL result resource in /home/feisean/public_html/ga/naidheachdan/index.php on line 292