naidheachdan

Articles 1 to 5 of 175

Subhachas is Soirbheachas aig Fèis Phàislig

Friday 31st July 2015

Tha Fèis Phàislig a’ dèanamh gàirdeachais ri soirbheachas a’ chiad tachartas samhraidh aca ann am Pàislig.

Ceòl is Dannsa le Fèis Lannraig a Tuath

Thursday 30th July 2015

Tha Fèis Lannraig a Tuath a' dèanamh deiseil airson na prìomh fhèis aca anns an Àrd-Ruigh, Dimàirt 4 gu Dihaoine 7 den Lùnasdal.

A’ luaidh Anna Latharna NicGhilliosa aig 70

Monday 20th July 2015

Na rionnagan ùra a’ deàlradh aig Blas 2015

Thursday 9th July 2015

Ceanglaichean Làidir Canèidianach le Blas 2015

Wednesday 1st July 2015

Chan eil e na iongnadh sam bith gu bheil ceanglaichean gu math làidir Canèidianach eadar Blas 2015 agus taobh thall a’ Chuain Siar agus dithis ainmeil gu bhith a’ siubhal am bliadhna air an tèid fèill mhòr a chur – Cathy Anna Nic a’ Phì agus J.P. Cormier.

Bord na Gaidhlig Highlands and Islands Enterprise Highland Council Argyll & Bute Council Comhairle nan Eilean Siar Creative ScotlandHomecoming Scotland 2014

Warning: mysql_free_result(): 5 is not a valid MySQL result resource in /home/feisean/public_html/ga/naidheachdan/index.php on line 292