naidheachdan

Articles 1 to 5 of 165

Ceòl sa Chèitean an Dùn Èideann

Tuesday 21st April 2015

Tha program trang de chlasaichean ann an ceòl, seinn is dannsa a’ dol aig Fèis Dhùn Èideann fad na bliadhna an cois teirm na sgoile. Thathar a-nis a’ dèanamh dieseil airson toiseach na teirme ùire agus àite no dhà ri fhaotainn anns na clasaichean tron Chè

Ceòl is òrain le Fèis Ghallaibh

Tuesday 21st April 2015

Tha Fèis Ghallaibh a’ tilleadh a dh' Inbhir Theòrsa Disathairne-sa tighinn leis a’ chiad latha-ciùil aca dhen teirm ùr.

Fàilte bhlàth air dà Fhèis Ùr

Thursday 2nd April 2015

Tha aighear air Fèisean nan Gàidheal fhoillseachadh gu bheil dà fhèis ùr air ballrachd a thoirt a-mach le Fèisean nan Gàidheal: Fèis Phàislig ann an Siorrachd Rinn Friù agus Fèis na h-Apainne ann an Earra-Ghàidheal.

Cothroman cosnaidh aig na Fèisean

Monday 30th March 2015

Am bu toil leat obair fhaighinn aig Fèis mar stiùiriche 'Sgioba G' as t-samhradh sa? Tha Fèisean nan Gàidheal an dùil tachartas trèanaidh a chumail airson daoine le Gàidhlig aig am biodh ùidh ann a bhith lìbhreagadh seiseanan 'Sgioba G' aig na Fèisean.

Pìobaireachd is Poppies an Dùthaich 'IcAoidh

Friday 13th March 2015

Tha Fèis air an Oir an sàs ann am pròiseact ùr air leth innteannach ann an co-bhonn ri Taigh-tasgaidh Srath Nabhair a tha a’ rannsachadh agus a’ toirt am follais ciùil, agus gu h-àraid ceòl na pìoba, a tha ceangailte ris a’ Chiad Chogadh.

Bord na Gaidhlig Highlands and Islands Enterprise Highland Council Argyll & Bute Council Comhairle nan Eilean Siar Creative ScotlandHomecoming Scotland 2014

Warning: mysql_free_result(): 5 is not a valid MySQL result resource in /home/feisean/public_html/ga/naidheachdan/index.php on line 292