naidheachdan

Articles 1 to 5 of 171

Ceanglaichean Làidir Canèidianach le Blas 2015

Wednesday 1st July 2015

Chan eil e na iongnadh sam bith gu bheil ceanglaichean gu math làidir Canèidianach eadar Blas 2015 agus taobh thall a’ Chuain Siar agus dithis ainmeil gu bhith a’ siubhal am bliadhna air an tèid fèill mhòr a chur – Cathy Anna Nic a’ Phì agus J.P. Cormier.

Àiteanan fhathast rim faighinn aig an Sgoil Shamhraidh Dhràma

Tuesday 16th June 2015

Tha cothrom ann fhathast foirm-tagraidh a chur a-steach gu Fèisean nan Gàidheal agus àite a ghlèidheadh aig Sgoil Shamhraidh Dhràma 2015.

Blas 2015 air iteig le subhachas is clachan-mhìle

Thursday 11th June 2015

Sgoil Shamhraidh Dhràma 2015 air fàire

Monday 1st June 2015

Chan eil ach ceala-deug air fhàgail gus foirm-tagraidh a chur a-steach gu Fèisean nan Gàidheal agus àite a ghlèidheadh aig Sgoil Shamhraidh Dhràma 2015.

STÒRAS NAN EALAN TRAIDISEANTA

Monday 11th May 2015

Cothrom ùr taic-airgid fhaotainn son pròiseactan ealain traidiseanta

Bord na Gaidhlig Highlands and Islands Enterprise Highland Council Argyll & Bute Council Comhairle nan Eilean Siar Creative ScotlandHomecoming Scotland 2014

Warning: mysql_free_result(): 5 is not a valid MySQL result resource in /home/feisean/public_html/ga/naidheachdan/index.php on line 292