naidheachdan

Articles 1 to 5 of 161

Pìobaireachd is Poppies an Dùthaich 'IcAoidh

Friday 13th March 2015

Tha Fèis air an Oir an sàs ann am pròiseact ùr air leth innteannach ann an co-bhonn ri Taigh-tasgaidh Srath Nabhair a tha a’ rannsachadh agus a’ toirt am follais ciùil, agus gu h-àraid ceòl na pìoba, a tha ceangailte ris a’ Chiad Chogadh.

Dealbh-chluich mun Chogadh Mhòr a bhrosnaicheas na Gàidhlig

Tuesday 10th February 2015

An t-seachdains tha Meanbh-chuileag air turas timcheall sgoiltean Bheurla ann an Lochabar, Earra-Ghàidheal 's Siorrachd Pheairt le 'Obair Latha Tòiseachaidh', dealbh-chluich eadar-obrachail stèidhichte aig àm a' Chogaidh Mhòir.

Bùthan-obrach ciùil a’ Ghearrain

Thursday 5th February 2015

Fèisean air fàire – ceòl, dràma, dannsa, ealain is fealla-dhà

Thursday 5th February 2015

Tha a h-uile coltas ann gu bheil an Gearran gu bhith na mhìos trang trang is fèisean air feadh na h-Alba air raon farsaing de chothroman anns na h-ealain traidiseanta a chur air dòigh do dh’ òigridh ri linn shaor-làithean nan sgoiltean.

Ceòl nam Fèis 2015 aig Celtic Connections

Wednesday 4th February 2015

Bord na Gaidhlig Highlands and Islands Enterprise Highland Council Argyll & Bute Council Comhairle nan Eilean Siar Creative ScotlandHomecoming Scotland 2014

Warning: mysql_free_result(): 5 is not a valid MySQL result resource in /home/feisean/public_html/ga/naidheachdan/index.php on line 292