naidheachdan

Articles 1 to 5 of 167

STÒRAS NAN EALAN TRAIDISEANTA

Monday 11th May 2015

Cothrom ùr taic-airgid fhaotainn son pròiseactan ealain traidiseanta

Fèis Dhràma Earra-Ghàidheal is Loch Abar

Friday 1st May 2015

Bidh sgoilearan bho air feadh Loch Abar is Earra Ghàidheal a' tighinn còmhla aig 1.00f Dimàirt 5 Cèitean airson feasgar de dhràma Ghàidhlig a thaisbeanadh ann an Tallaichean a' Chorrain, an t-Òban.

Ceòl sa Chèitean an Dùn Èideann

Tuesday 21st April 2015

Tha program trang de chlasaichean ann an ceòl, seinn is dannsa a’ dol aig Fèis Dhùn Èideann fad na bliadhna an cois teirm na sgoile. Thathar a-nis a’ dèanamh dieseil airson toiseach na teirme ùire agus àite no dhà ri fhaotainn anns na clasaichean tron Chè

Ceòl is òrain le Fèis Ghallaibh

Tuesday 21st April 2015

Tha Fèis Ghallaibh a’ tilleadh a dh' Inbhir Theòrsa Disathairne-sa tighinn leis a’ chiad latha-ciùil aca dhen teirm ùr.

Fàilte bhlàth air dà Fhèis Ùr

Thursday 2nd April 2015

Tha aighear air Fèisean nan Gàidheal fhoillseachadh gu bheil dà fhèis ùr air ballrachd a thoirt a-mach le Fèisean nan Gàidheal: Fèis Phàislig ann an Siorrachd Rinn Friù agus Fèis na h-Apainne ann an Earra-Ghàidheal.

Bord na Gaidhlig Highlands and Islands Enterprise Highland Council Argyll & Bute Council Comhairle nan Eilean Siar Creative ScotlandHomecoming Scotland 2014

Warning: mysql_free_result(): 5 is not a valid MySQL result resource in /home/feisean/public_html/ga/naidheachdan/index.php on line 292