Pròiseact nan Tasglann

*ÙR* - Fuaran: Fèisean nan Gàidheal a’ cruinneachadh Òrain

Tha iarrtas soirbheachail dhan phrògram Freumhan Òga aig an Heritage Lottery Fund a' leigeil le Fèisean nan Gàidheal, an co-bhonn le Tobar an Dualchais, òigridh (16-24 bliadhna dh’ aois) fhastadh a bhios an-sàs barrachd ann an cultar òrain ionadail thairis air dà bhliadhna ann am pròiseact ùr, Fuaran.  Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh sa bhileag seo.

Tha iomadh seòrsa òran a measg òrain Ghàidhlig, agus òrain gun aithneachadh agus gun fhoillsicheadh fhathast ann an coimhearsnachdan ionadail. Chan eil na sgeulachdan aig cùl nan òran cho aithnichte nas motha, agus thathar an dòchas gun tig iad am bàrr leis a’ phròiseict seo, le dòighean-obrach cruinneachaidh agus rannsachadh a measg stòran-dàta Thobar an Dualchais. Thèid taghadh dhe na h-orain ath-chlàrachadh gus am bi iad soilleir a thaobh faclan agus ceòl do luchd-cleachdaidh eile.

Tha Fèisean nan Gàidheal ag iarraidh air òigridh aig a bheil ùidh agus alt sa chuspair àite a ghlèidheadh air a’ phrògram. Gheibhear trèanadh freagarrach tro Fhèisean nan Gàidheal agus Tobar an Dualchais. Chan eil tuarastal ri phàigheadh, ach gheibhear taic le cosgaisean. Thèid aithneachadh air oidhirp shaor-thoileach, agus thèid teisteanas a thoirt seachad dha na daoine shoirbheachail.

Bu chòir do dh'òigridh le ùidh sa chuspair fios a chur gu Iona NicDhòmhnaill, a’ mìneachadh an cuid sgilean agus comasan freagarrach – gu h-àraid ann an Gàidhlig agus ceòl.  Tha tuilleadh stiùiridh an seo agus gheibhear Iona aig Fèisean nan Gàidheal, Taigh a’ Mhill, Port Rìgh, An t-Eilean Sgitheanach, IV51 9BZ no tro phost-d iona@feisean.org.

Mu Phròiseact nan Tasglann

Eadar 2008 agus 2011, le taic bho Stòras Dualchais a' Chrannchuir Nàiseanta chuir Fèisean nan Gàidheal Pròiseact nan Tasglann air dòigh a thug cothrom do dhaoine òga, a bha a’ gabhail pàirt anns na Fèisean, ceòl, òrain agus sgeulachdan ionadail a chlàradh anns na coimhearsnachdan aca fhèin. ’S e cothrom air leth a bha seo do na Fèisean an dualchas ionadail aca fhèin a ghlèidheadh agus àrdachadh agus do chom-pàirtichean barrachd ionnsachadh mu chultar agus traidiseanan nan sgìrean aca fhèin. Cuideachd, thug e cothrom do chom-pàirtichean sgilean ùra sònraichte ionnsachadh anns na seiseanan trèanaidh a chuir Fèisean nan Gàidheal air dòigh dhaibh.

Fèisean a ghabh pàirt ann am Pròiseact nan Tasglann:

Faodaidh sibh leabharan bho gach Fèis a leigeil a-nuas air taobh deas na duilleig seo agus cluinnidh sibh cuid de na clàraidhean a chaidh a thogail gu h-ìseal.

Bord na Gaidhlig Highlands and Islands Enterprise Highland Council Argyll & Bute Council Comhairle nan Eilean Siar Creative ScotlandHomecoming Scotland 2014

Warning: mysql_free_result(): 4 is not a valid MySQL result resource in /home/feisean/public_html/ga/proiseactan/index.php on line 261