Pròiseact nan Tasglann

Fuaran: Fèisean nan Gàidheal a’ cruinneachadh Òrain

Tha iarrtas soirbheachail dhan phrògram Freumhan Òga aig an Heritage Lottery Fund a' leigeil le Fèisean nan Gàidheal, an co-bhonn le Tobar an Dualchais, òigridh (16-24 bliadhna dh’ aois) fhastadh a bhios an-sàs barrachd ann an cultar òrain ionadail thairis air dà bhliadhna ann am pròiseact ùr, Fuaran.  Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh sa bhileag seo.

Tha iomadh seòrsa òran a measg òrain Ghàidhlig, agus òrain gun aithneachadh agus gun fhoillsicheadh fhathast ann an coimhearsnachdan ionadail. Chan eil na sgeulachdan aig cùl nan òran cho aithnichte nas motha, agus thathar an dòchas gun tig iad am bàrr leis a’ phròiseict seo, le dòighean-obrach cruinneachaidh agus rannsachadh a measg stòran-dàta Thobar an Dualchais. Thèid taghadh dhe na h-orain ath-chlàrachadh gus am bi iad soilleir a thaobh faclan agus ceòl do luchd-cleachdaidh eile.

Tha Fèisean nan Gàidheal ag iarraidh air òigridh aig a bheil ùidh agus alt sa chuspair àite a ghlèidheadh air a’ phrògram. Gheibhear trèanadh freagarrach tro Fhèisean nan Gàidheal agus Tobar an Dualchais. Chan eil tuarastal ri phàigheadh, ach gheibhear taic le cosgaisean. Thèid aithneachadh air oidhirp shaor-thoileach, agus thèid teisteanas a thoirt seachad dha na daoine shoirbheachail.

Bu chòir do dh'òigridh le ùidh sa chuspair fios a chur gu Iona NicDhòmhnaill, a’ mìneachadh an cuid sgilean agus comasan freagarrach – gu h-àraid ann an Gàidhlig agus ceòl.  Tha tuilleadh stiùiridh an seo agus gheibhear Iona aig Fèisean nan Gàidheal, Taigh a’ Mhill, Port Rìgh, An t-Eilean Sgitheanach, IV51 9BZ no tro phost-d iona@feisean.org.

Mu Phròiseact nan Tasglann

Eadar 2008 agus 2011, le taic bho Stòras Dualchais a' Chrannchuir Nàiseanta chuir Fèisean nan Gàidheal Pròiseact nan Tasglann air dòigh a thug cothrom do dhaoine òga, a bha a’ gabhail pàirt anns na Fèisean, ceòl, òrain agus sgeulachdan ionadail a chlàradh anns na coimhearsnachdan aca fhèin. ’S e cothrom air leth a bha seo do na Fèisean an dualchas ionadail aca fhèin a ghlèidheadh agus àrdachadh agus do chom-pàirtichean barrachd ionnsachadh mu chultar agus traidiseanan nan sgìrean aca fhèin. Cuideachd, thug e cothrom do chom-pàirtichean sgilean ùra sònraichte ionnsachadh anns na seiseanan trèanaidh a chuir Fèisean nan Gàidheal air dòigh dhaibh.

Fèisean a ghabh pàirt ann am Pròiseact nan Tasglann:

Faodaidh sibh leabharan bho gach Fèis a leigeil a-nuas air taobh deas na duilleig seo agus cluinnidh sibh cuid de na clàraidhean a chaidh a thogail gu h-ìseal.

*ÙR* - Fèis nan Òran 2014

Fèis nan Òran
Tha Fèisean nan Gàidheal, a tha a’ brosnachadh sgilean ealain òigridh nan Gàidheal gu mòr, a’ cur fèis òrain air bhog san Dùbhlachd 2014, sa Bhlàr Dhubh.
‘ S ann do òigridh aois 16 – 24 a tha an fhèis seo ag amas, agus gheibh na compàirtichean stiùireadh agus taic bho sheinneadairean ainmeil na Gaidhealtachd, mar Rona Lightfoot, Eilidh NicCoinnich agus Magaidh NicDhòmhnaill, le daoine iongantach a bharrachd. Bidh cuideam air òrain an t-seann nòis de iomadh seòrsa, le òrain eile ann cuideachd agus bidh cothrom ann seiseanan neo-fhoirmeil a chumail (Karaoke na Gàidhlig, duine sam bith?) agus cèilidh. Bidh cothrom aig an òigridh òrain a dheasachadh airson clàraidh agus clàradh a dhèanamh cuideachd. Bu chòir do chompàirtichean a bhith fileanta sa Ghàidlhig, le guth seinn.
Thèid an fhèis chòmhnaidh a chumail aig Ionad Fharabraoin (Fairburn Activity Centre, Muir of Ord) air 5 – 7 An Dùbhlachd 2014. Tha i saor agus an asgaidh do dh’òigridh, agus bu chòir dhaibh foirm-clàraidh a lìonadh agus a cur gu Raonaid aig Fèisean nan Gàidheal cho luath ‘s a ghabhas. Gheibh sibh barrachd fiosrachadh bho Raonaid aig rachel@feisean.org no air fòn gu Raonaid (01463 225559) no Iona (01478 614001).

Tha Bileag Fiosrachaidh/Foirm Clàraidh ri fhaotainn a-measg Luchd a-nuas - Fèis nan Òran Iarrtas.

Bord na Gaidhlig Highlands and Islands Enterprise Highland Council Argyll & Bute Council Comhairle nan Eilean Siar Creative ScotlandHomecoming Scotland 2014

Warning: mysql_free_result(): 4 is not a valid MySQL result resource in /home/feisean/public_html/ga/proiseactan/index.php on line 261