còig latha 6-11 Giblean 2015

Gnìomhan Gàidhealach le Fèisean nan Gàidheal 

Airson an ceathramh bliadhna bidh Fèisean nan Gàidheal a' cumail an tachartas soirbheachail 5 Latha aig Na Gearrannan, Eilean Leòdhais eadar 6-11 Giblean 2015

Gheibh suas ri sia-deug com-pàirtiche, aois àrd-sgoile, a tha fileanta sa Ghàidhlig an cothrom còig latha a chuir seachad ann an coimhearsnachd Gàidhlig far a bheil obair chroitearachd, iasgach agus an Clò Hearach na phàirt mhòr de bheatha muinntir na sgìre.

Gach latha bidh com-pàirtichean a’ tadhail air daoine aig a bheil sàr eòlas air an obair aca ‘s gheibh iad an cothrom ionnsachadh mu na diofar ghnìomhan a tha an sàs annda, bho chaoraich aig àm breith nan uan, buain na mònadh, ag iasgach aig mùir, trusadh maorach gu an Clò Mòr bho snàth gu seacaid.

Bidh com-pàirtichean cuideachd ag ionnsachadh beagan mu bhith a’ còcaireachd diofar seòrsaichean bìdh traidiseanta, ag ionnsachadh bho dhaoine gu h-ionadail.

Ged nach fheum comas ciùil a bhith aig com-pàirtichean airson 5 Latha a fhrithealadh, bidh sinn a’ tabhann cothroman sònraichte ceòl is òrain ionnsachadh bho shàr luchd-ciùil na Gàidhlig cuideachd.

Airson tuilleadh fiosrachaidh cuiribh fios gu Calum Ailig MacMhaolain air 01463 225559 no calum@feisean.org. Tha foirmichean iarrtais ri fhaighinn aig oir na duilleige.  Chìthear bhideo ghoirid a chaidh a dhèanamh aig 5 Latha roimhe an seo.

Gheibhear foirm-iarrtais aig taobh na duilleig, feumaidh iad a bhith a-staigh ro Dihaoine 20 Gearran

Bord na Gaidhlig Highlands and Islands Enterprise Highland Council Argyll & Bute Council Comhairle nan Eilean Siar Creative ScotlandHomecoming Scotland 2014

Warning: mysql_free_result(): 4 is not a valid MySQL result resource in /home/feisean/public_html/ga/proiseactan/index.php on line 261