Cuairt nam Bàrd/Turas na bhFilí

Tha Cuairt nam Bàrd air a bhith ruith fad ùine mhòr a-nis, eadar Alba agus Èirinn.   Chaidh a stèidheachadh le Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge le com-pàirteachas agus co-obrachadh bho dhiofar bhuidhnean Albannach thar na bliadhnaichean.  ‘S e cruth na cuairt gum bi dà bhàrd, neach-ciùil, agus seinneadar seann-nòs anns gach sgioba nuair a thèid na h-Albannaich a dh’ Èirinn agus nuar a thig na h-Èireannaich a dh’ Alba.  Mar phàirt dhen iomlaid, bidh an sgioba a’ measgachadh le muinntir an àite anns na sgìrean eadar-dhealaichte thar na dùthcha, agus a’ gabhail pàirt ann an tachartasan sgoile, òraidean, cuirmean agus tachartasan cultarach eile.

Bidh Cuairt nam Bàrd a’ neartachadh na ceanglaichean a tha eadar Gaidheil na h-Albainn agus Gàidheil na h-Èirinn, agus a bhith a’ cumail conaltradh eadar an dà choimhearsnachd.  Tha cothrom aca eòlas a chur air cultar nan Gàidheal eile, cànan agus ceòl, agus a bhith a’ sgrùdadh dùthchas agus dualchas a chèile.

An-uiridh, bha na h-Albannaich ann an Èirinn 's a' Ghiblin, far an robh iad ann am Maigh-Eo agus Baile Atha Cliath.  Cuide riutha bha Meg Bateman agus Gillebrìde MacIllemhaoil, Sìneag Nic an t-Saoir agus Ailean MacEanraig.  Chìthear barrachd fiosrachadh mun phrògram an seo.

San t-Sultain 2013,  bha na h-Èireannaich a' nochdadh aig Blas agus chìthear fiosrachadh mun chuairt an seo.

Mar phàirt de Bhlas 2014, bidh Cuairt nam Bàrd a' tadhal air Glaschu, An t-Òban, An t-Eilean Sgitheanach agus Inbhir Nis, le Simon O Faolain, Dairena Ni Chinneide, Tony Mac Ruairi agus Megan Nic Ruairi, le taic bho luchd-ealain ionadail.

Bord na Gaidhlig Highlands and Islands Enterprise Highland Council Argyll & Bute Council Comhairle nan Eilean Siar Creative ScotlandHomecoming Scotland 2014

Warning: mysql_free_result(): 4 is not a valid MySQL result resource in /home/feisean/public_html/ga/proiseactan/index.php on line 261