An Sgoil Shamhraidh Dhràma

Fosgailte do dheugairean le Gàidhlig eadar 14 agus 18 bliadhna a dh’aois aig àm na Sgoile, chan eil eòlas air dràma no cleasachd riatanach gus pàirt a ghabhail, a’ toirt cothrom air leth do dheugairean le Gàidhlig a tha ag iarraidh sgilean a leasachadh gus cleasachd a dhèanamh air an àrd-ùrlair agus air beulaibh a' chamara. 

‘S e tachartas-còmhnaidh a th’anns an Sgoil Shamhraidh Dhràma a thèid a chumail ann am Port Rìgh san Iuchar tro làithean-saora an t-samhraidh (cinn latha rin dearbhadh).  Anns an ùine sin gheibh compàirtichean oideachadh ann an roghainn farsaing de sgilean dràma le torr spòrs 's fealla-dhà na chois. Thèid na sgilean sin a thaisbeanadh air an oidhche mu dheireadh le dealbh-chluich.  A bharrachd air an dealbh-chluich, gheibh compàirtichean cothrom fiolm ghoirid a dhèanamh airson FilmG, farpais nam fiolmaichean goirid aig MG ALBA.

Tha Fèisean nan Gàidheal gu math toilichte an tachartas còmhnaidh seo a thabhann aig £150, prìs gu math reusanta a tha toirt a-steach àite-còmhnaidh agus biadh a bharrachd air an oideachadh ‘s cur-seachadan eile a tha an cois clàr-ama na sgoile. Tha Fèisean nan Gàidheal gu mòr airson gum faigheadh òigridh cothrom pàirt a ghabhail agus ma tha cosgais na thrioblaid, chuireamaid fàilte air pàrant no neach-àire còmhradh a dhèanamh le Aonghas MacLèoid a tha na Oifigear Dràma aig Fèisean nan Gàidheal airson cùisean obrachadh a-mach.

Thèid foirm-tagraidh air-loidhne na Sgoile fhoillseachadh an seo nas fhaide air adhart sa bhliadhna.
Anns an eadar-ama 's urrainn dhut d' ùidh a shealltainn ann le bhith cuir fios gu Aonghas le post-d angus@feisean.org no le bhith fònadh thuige air 01463 225 559.

Tha an Sgoil Shamhraidh maoinichte le Bòrd na Gàidhlig, Iomairt na Gàidhealtachd ‘s nan Eilean agus Alba Chruthachail.

An latha a bha seo
Chaidh an Sgoil Shamhraidh Dhràma a chur air bhonn le Fèisean nan Gàidheal ann an 2008 agus bhon uair sin tha còrr 's 100 deugaire le Gàidhlig bho air feadh Alba air trèanadh fhaighinn ann an caochladh farsaing de sgilean stèidse.

SSD15 aig Àros
Chaidh tionndadh Gàidhlig den dealbh-chluich 'DNA' le Dennis Kelly a thaisbeanadh aig Àros air Diardaoin 16 Iuchar 2015.  Chithear na dealbhan a thog Gordon Willoughby an seo: SSD15 aig Àros - Dealbhan

SSD14 aig Àros
Chaidh an dealbh-chluich 'An Ite Gheal' a thaisbeanadh aig Àros air Diardaoin 17
 Iuchar 2014.
Chithear na dealbhan a thog Cailean MacIlleathain an seo: SSD14 aig Àros - Dealbhan

SSD14 - Air cùl na stèidse
Dealbhan a chaidh a thogail anns na bùthan-obrach dràma agus dealbhan den obair deasachaidh.
Air cùl na stèidse - Dealbhan

SSD13 aig Talla Dhonaidh Chaimbeul
Tha clàr thaisbeanaidh den obair a rinn compàirtichean SSD2013 air YouTube far am faicear an oidhche thaisbeanaidh aca ann an Talla Dhonaidh Chaimbeul aig Sabhal Mòr Ostaig.

Dràma-sràide ann an Ceàrnag Shomhairle, Port Rìgh
A bharrachd air taisbeanadh air an oidhche mu dheireadh fhuair compairtichean ann an 2012 agus 2013 cothrom eòlas a chur air theatar-sràide. Ann an 2013 bha seinn agus bàrdachd Ghàidhlig mar bhun-stèidh na taisbeanaidh a chaidh a leasachadh sa chiad seachdain.
Dràma-sràide

Oidhche thaisbeanaidh
 SSD12 aig Stiùidio Fàs

Leasaichidh compàirtichean na Sgoil Samhraidh Dràma an cuid sgilean dràma rè na ceala deug agus gheibh iad cothrom gan taisbeanadh air an oidhche mu dheireadh.
Dealbhan bho oidhche-thaisbeanaidh na Sgoile ann an 2012.

Fiolmaichean-goirid
Gheibh compairtichean cothrom sgilean cleasachd ionnsachadh air beulaibh a' chamara 's eòlas air sgilean clàraidh air cùl a' chamara aig an Sgoil Shamhraidh Dhràma.
Tha Fèisean nan Gàidheal fada an comann FilmG a tha toirt stiùir 's uidheamachd dhuinn gus fiolmaichean goirid a dhèanamh.  Tha tasglann de na fiolmaichean goirid a chaidh a chur a-steach don cho-fharpais aig FilmG thar nam bliadhnaichean ri fhaicinn an seo:
Fiolmaichean Goirid SSD
Bord na Gaidhlig Highlands and Islands Enterprise Highland Council Argyll & Bute Council Comhairle nan Eilean Siar Creative ScotlandHomecoming Scotland 2014

Warning: mysql_free_result(): 4 is not a valid MySQL result resource in /home/feisean/public_html/ga/proiseactan/index.php on line 261