cèilidhean air chuairt

Bha a’ chiad Cèilidh air Chuairt air a stèidheachadh le Fèis Rois ann an
 1999 airson taic a thoirt do luchd-ciùil òga na sgilean cluiche aca a 
leasachadh agus airson prògram de cheòl traidiseanta, beòthail a 
chruthachadh air a' Ghaidhealtachd. 'S e inneal sònraichte a tha seo a' toirt cothrom do dheugairean trèanadh fhaighinn ann an cuid de na 
sgilean a fheumadh a bhith aca airson beò-shlàint’ a dhèanamh ann an ceòl traidiseanta no ann an gnìomhachas a' chiùil.

Gabhaibh an cothrom cuid de na seinneadairean agus luchd-ciùil òga as fheàrr bho na Fèisean a chluinntinn air slighean nan cèilidhean a bhios a' tachairt anns na sgìrean seo:

  • Earra-Ghàidheal
  • Pàirce Nàiseanta a' Mhonaidh Ruaidh
  • Loch Abar
  • Siorrachd Rois
  • An t-Eilean Sgitheanach agus Loch Aillse
  • Cataibh
  • Sruighlea agus Na Tròiseachan

Gu h-ìseal chithear cuin a bhios na Ceilidhean air Chuairt a chumail na deuchainnean cluiche airson àite fhaighinn air na diofar chuairtean am bliadhna:

Fèis Spè is a’ Mhonaidh Ruaidh –
Agallamhan -
Disathairne 28 den Ghearran bho 10m, Bun-sgoil na h-Aghaidh Mòire.
Iarrtasan air loidhne ro Dhihaoine 20 den Ghearran: www.feisspe.org.uk
No cuiribh fios gu Caroline Sterritt, Oifigear leasachaidh Fèis Spè – caroline.sterritt@feisean.org / 07989 907 213

Fèis Chataibh – turas samhraidh air feadh Chataibh is Ghallaibh
Agallmhan: Didòmhnaich 1 den Mhàrt bho 2f, Àrd-sgoil Ghoillspidh
Cuiribh fios gu Rachel Harris, Oifigear Leasachaidh Fèisean nan Gàidheal, air 01463 225559 no rachel@feisean.org.

Fèis Rois – trì buidhnean aig ìrean ionadail agus nàiseanta.
Agallamhan:
Disathairne 28 den Ghearran & Didòmhnaich 1 den Mhàrt, An Cromb
Cuiribh iarrtas a-staigh air loidhne ro Dhihaoine 13 den Ghearran aig www.feisrois.org.

Fèis Fhoirt –
Agallamhan:
Didòmhnaich 8 den Mhàrt, Logie Church Halls, Sruighlea
Cuiribh iarrtas a-staigh air loidhne aig www.feisfhoirt.org.uk
Barrachd fiosrachaidh: feisfhoirt@aol.com

Fèis an Earraich
Agallamhan :
Àite: – Àrd-sgoil Phort Rìgh
Ceann-latha: Diciadain 8 den Ghiblean
Contact: feisanearraich@gmail.com / 01471 822 671

Fèis Loch Abair
Agallamhan:
Ceann-latha: Diciadain 8 den Ghiblean bho 1f
Àite: Bun-sgoil Bhanbhaidh
Contact / apply to: Vicky Maclean, Vicky@feisean.org / 01397 704 132


Fèis Latharna (Fiosrachadh ri dhearbhadh)

Bord na Gaidhlig Highlands and Islands Enterprise Highland Council Argyll & Bute Council Comhairle nan Eilean Siar Creative ScotlandHomecoming Scotland 2014

Warning: mysql_free_result(): 4 is not a valid MySQL result resource in /home/feisean/public_html/ga/proiseactan/index.php on line 261