cèilidhean air chuairt

Bha a’ chiad Cèilidh air Chuairt air a stèidheachadh le Fèis Rois ann an
 1999 airson taic a thoirt do luchd-ciùil òga na sgilean cluiche aca a 
leasachadh agus airson prògram de cheòl traidiseanta, beòthail a 
chruthachadh air a' Ghaidhealtachd. 'S e inneal sònraichte a tha seo a' toirt cothrom do dheugairean trèanadh fhaighinn ann an cuid de na 
sgilean a fheumadh a bhith aca airson beò-shlàint’ a dhèanamh ann an ceòl traidiseanta no ann an gnìomhachas a' chiùil.

Gabhaibh an cothrom cuid de na seinneadairean agus luchd-ciùil òga as fheàrr bho na Fèisean a chluinntinn air slighean nan cèilidhean a bhios a' tachairt anns na sgìrean seo:

  • Earra-Ghàidheal
  • Pàirce Nàiseanta a' Mhonaidh Ruaidh
  • Loch Abar
  • Siorrachd Rois
  • An t-Eilean Sgitheanach agus Loch Aillse
  • Cataibh
  • Sruighlea agus Na Tròiseachan
  • Na h-Eileanan an Iar

'S urrainnear clàran-ama fhaicinn an seo.

Bord na Gaidhlig Highlands and Islands Enterprise Highland Council Argyll & Bute Council Comhairle nan Eilean Siar Creative ScotlandHomecoming Scotland 2014

Warning: mysql_free_result(): 4 is not a valid MySQL result resource in /home/feisean/public_html/ga/proiseactan/index.php on line 261