ICO: Iomairt Chiùil na h-Òigridh

Sgìre Chomhairle na Gàidhealtachd

Tha gach soirbheas air a bhith a’ leantainn air a’ cho-obrachadh eadar Iomairt Chiùil na h-Òigridh (ICO) agus Comhairle na Gàidhealtachd, a tha a’ toirt seachad 12 seachdainean gach bliadhna de cheòl traidiseanta ann an gach fear de na 183 bun-sgoiltean anns an sgìre. Thig leasachadh agus adhartas tro bhith a' comharrachadh nan clasaichean as riatanaiche, gu h-àraidh a chionn ‘s gu bheil na clasaichean air a bhith a’ ruith a-nis airson còig bliadhnaichean. Tha sgoilearan agus sgoiltean a-nis a’ coimhead air ICO (traidiseanta) mar phàirt stèidhichte den chlàr-oideachaidh.

'S i Rae NicEacharna a bhios a’ cur a’ phròiseact air dòigh às leth Fèisean nan Gàidheal far a bheil a dreuchd a’ cur cudrom air ìre-teagaisg àrd, trèanadh agus stòrasan-teagaisg. Tha cuid Fhèisean – Fèis Chataibh, Fèis an Earraich, Fèis Lochabair, Fèis Rois agus Fèis Spè – a’ cur clàran-ama nan sgìrean aca fhèin air dòigh agus a’ lorg luchd-teagaisg freagarrach.

Tha fios air ais bho na sgoiltean agus na sgoilearan air a bhith air leth brosnachail agus tha luchd-teagaisg air a bhith an-sàs ann an diofar tachartasan sgoile, a’ dearbhadh cho cudromach sa tha an dreuchd.

Gus nach tèid an aon rud a theagasg ann an clasaichean-ciùil na sgoile, tha an sgeama ag amas air ceithir prìomh roinnean; fìdeag, òrain Ghàidhlig, òrain chloinne agus a’ cluich còmhla, ged a tha dòigh na bu fhreagarraiche air a leasachadh a-nis a tha a’ toirt cothrom dha ICO (traidiseanta) a choileanadh feumalachdan sgoiltean/sgoilearan fa lath.

Tha an Iomairt a’ toirt cosnadh dha mòran luchd-ciùil air a’ Ghàidhealtachd agus, a bharrachd air trèanadh, tha e a’ toirt cothrom dhaibh a bhith a’ teagasg ciùil ann an dòigh nas fhoirmeile. Tha seo air a bhith luachmhor dhan mhòr chuid, a’ toirt thuca a leantainn orra ùidh a ghabhail ann am foghlam.  Fhuair na sgoilearan cothrom ionnsachadh bho luchd-ciùil air leth, gus an eòlas ciùil àrdachadh agus a leantainn orra tro Fhèisean ionadail.

San Ògmhios 2015, chuir Fèis Rois air dòigh cruinneachadh de dh'òigridh bho sgoiltean air feadh na Gàidhealtachd a' comharrachadh Latha Ciùil a' BhBC.  Chithear sa bhideo seo cuid de na daoine a bha an sàs san latha.

Airson barrachd fiosrachaidh cuiribh fios gu Iomairt Chiùil na h-Òigridh (traidiseanta) aig rae@feisean.org

Goireasan agus Fiosrachadh

Gheibhear stòras òrain agus fìdeige, cho math ri cuairt-litrichean, ri an toirt a-nuas air làmh dheas na duilliege seo.

The sreath de bhideoan goirid a' sealltainn agallamhan le cuid de na sgoilearan agus luchd-teagaisg a tha an sàs ann an Iomairt Chiùil na h-Òigridh air Ghàidhealtachd rim faicinn le bhith a' brùthadh air na ceanglaichean a leanas:

Ciorstaidh-Anna NicPhàrlain ann am Bun-sgoil Phol Iùbh

Judith Bullivant ann am Bun-sgoil Chinn a' Ghiuthsaich

Addie Harper agus Riseard Mac a' Ghobhainn ann am Bun-sgoil Chèis

ICO ann am Bun-sgoil Hacraig

Aonghas MacCoinnich ann am Bun-sgoil Ealaghoil

ICO ann am Bun-sgoil Eadardain

Lilian Ros ann am Bun-sgoil Inbhir Pheofharain

Riseard Mac a' Ghobhainn agus Addie Harper ann am Bun-sgoil Chrois an Rathaid

Bob Massie ann am Bun-sgoil Chrombaidh

Eilidh NicChoinnich ann am Bun-sgoil Cradlehall

Sgìrean Eile

Tha Fèisean nan Gàidheal cuideachd air cùmhnantan Iomairt Chiùil na h-Òigridh a lìbhrigeadh airson Comhairle Lodainn an Ear agus Comhairle Rinn Friu.  Bhitheamaid toilichte conaltradh ri ùghdarrasan ionadail eile a dh'fhaodadh feum a dhèanamh de ar seirbheisean.

Bord na Gaidhlig Highlands and Islands Enterprise Highland Council Argyll & Bute Council Comhairle nan Eilean Siar Creative ScotlandHomecoming Scotland 2014

Warning: mysql_free_result(): 4 is not a valid MySQL result resource in /home/feisean/public_html/ga/proiseactan/index.php on line 261