ICO: Iomairt Chiùil na h-Òigridh

Sgìre Chomhairle na Gàidhealtachd

Tha gach soirbheas air a bhith a’ leantainn air a’ cho-obrachadh eadar Iomairt Chiùil na h-Òigridh (ICO) agus Comhairle na Gàidhealtachd, a tha a’ toirt seachad 12 seachdainean gach bliadhna de cheòl traidiseanta ann an gach fear de na 183 bun-sgoiltean anns an sgìre. Thig leasachadh agus adhartas tro bhith a' comharrachadh nan clasaichean as riatanaiche, gu h-àraidh a chionn ‘s gu bheil na clasaichean air a bhith a’ ruith a-nis airson còig bliadhnaichean. Tha sgoilearan agus sgoiltean a-nis a’ coimhead air ICO (traidiseanta) mar phàirt stèidhichte den chlàr-oideachaidh.

'S i Rae NicEacharna a bhios a’ cur a’ phròiseact air dòigh às leth Fèisean nan Gàidheal far a bheil a dreuchd a’ cur cudrom air ìre-teagaisg àrd, trèanadh agus stòrasan-teagaisg. Tha cuid Fhèisean – Fèis Chataibh, Fèis an Earraich, Fèis Lochabair, Fèis Rois agus Fèis Spè – a’ cur clàran-ama nan sgìrean aca fhèin air dòigh agus a’ lorg luchd-teagaisg freagarrach.

Tha fios air ais bho na sgoiltean agus na sgoilearan air a bhith air leth brosnachail agus tha luchd-teagaisg air a bhith an-sàs ann an diofar tachartasan sgoile, a’ dearbhadh cho cudromach sa tha an dreuchd.

Gus nach tèid an aon rud a theagasg ann an clasaichean-ciùil na sgoile, tha an sgeama ag amas air ceithir prìomh roinnean; fìdeag, òrain Ghàidhlig, òrain chloinne agus a’ cluich còmhla, ged a tha dòigh na bu fhreagarraiche air a leasachadh a-nis a tha a’ toirt cothrom dha ICO (traidiseanta) a choileanadh feumalachdan sgoiltean/sgoilearan fa lath.

Tha an Iomairt a’ toirt cosnadh dha mòran luchd-ciùil air a’ Ghàidhealtachd agus, a bharrachd air trèanadh, tha e a’ toirt cothrom dhaibh a bhith a’ teagasg ciùil ann an dòigh nas fhoirmeile. Tha seo air a bhith luachmhor dhan mhòr chuid, a’ toirt thuca a leantainn orra ùidh a ghabhail ann am foghlam.

Fhuair na sgoilearan cothrom ionnsachadh bho luchd-ciùil air leth, gus an eòlas ciùil àrdachadh agus a leantainn orra tro Fhèisean ionadail.

Tha Ùisdean Marwick agus Heather Fhoirbeis air a bhith ag obair còmhla air stòras-teagaisg ùra am bliadhna agus ged a tha e stèidhichte air a’ cluich na fideig, ghabhadh a chleachdadh ann an iomadh tachartas-ciùil a bhios gu mòran feum dha sgoiltean agus luchd-teagaisg.

Airson barrachd fiosrachaidh cuiribh fios gu Iomairt Chiùil na h-Òigridh (traidiseanta) aig rae@feisean.org

Goireasan agus Fiosrachadh

Gheibhear stòras òrain agus fìdeige, cho math ri cuairt-litrichean, ri an toirt a-nuas air làmh dheas na duilliege seo.

The sreath de bhideoan goirid a' sealltainn agallamhan le cuid de na sgoilearan agus luchd-teagaisg a tha an sàs ann an Iomairt Chiùil na h-Òigridh air Ghàidhealtachd rim faicinn le bhith a' brùthadh air na ceanglaichean a leanas:

Ciorstaidh-Anna NicPhàrlain ann am Bun-sgoil Phol Iùbh

Judith Bullivant ann am Bun-sgoil Chinn a' Ghiuthsaich

Addie Harper agus Riseard Mac a' Ghobhainn ann am Bun-sgoil Chèis

ICO ann am Bun-sgoil Hacraig

Aonghas MacCoinnich ann am Bun-sgoil Ealaghoil

ICO ann am Bun-sgoil Eadardain

Lilian Ros ann am Bun-sgoil Inbhir Pheofharain

Riseard Mac a' Ghobhainn agus Addie Harper ann am Bun-sgoil Chrois an Rathaid

Bob Massie ann am Bun-sgoil Chrombaidh

Eilidh NicChoinnich ann am Bun-sgoil Cradlehall

Sgìrean Eile

Tha Fèisean nan Gàidheal cuideachd air cùmhnantan Iomairt Chiùil na h-Òigridh a lìbhrigeadh airson Comhairle Lodainn an Ear agus Comhairle Rinn Friu.  Bhitheamaid toilichte conaltradh ri ùghdarrasan ionadail eile a dh'fhaodadh feum a dhèanamh de ar seirbheisean.

Bord na Gaidhlig Highlands and Islands Enterprise Highland Council Argyll & Bute Council Comhairle nan Eilean Siar Creative ScotlandHomecoming Scotland 2014

Warning: mysql_free_result(): 4 is not a valid MySQL result resource in /home/feisean/public_html/ga/proiseactan/index.php on line 261