blas

Blas 2014: 5-13 Sultain

'S i fèis a th' ann am Blas a thàinig bho bheachd a chuir Comhairle na Gàidhealtachd air adhart an dèidh dhaibh tadhal air an fhèis Celtic Colours ann am Ceap Breatuinn.  Tha i air a ruith ann an co-bhonn ri Fèisean nan Gàidheal agus tha sinn gu mòr an eisimeil bhuidhnean ionadail a bhios a' toirt taic dhuinn le tachartasan a chur air dòigh.

Tha an fhèis air fàs anns na bliadhnaichean a tha i air a bhith ga cumail agus, a bharrachd air cuirmean-ciùil thall 's a bhos air feadh na Gàidhealtachd, bidh Highlife Highland a' cur Prògram Foghlaim air adhart anns na sgoltean aig an aon àm.  An-uiridh bha tachartasan ann an Earra-Ghàidheal airson a' chiad uair agus bha Cuairt nam Bàrd na pàirt den fhèis.  

Airson làrach-lìn na fèise a ruighinn put an seo.  Bidh Prògram 2014 na Fèise air làmh dheas na duilleige bhon Ògmhios.  Chithear bhideo de chuid den luchd-ciùil a nochd aig Blas 2013 an seo.

Bord na Gaidhlig Highlands and Islands Enterprise Highland Council Argyll & Bute Council Comhairle nan Eilean Siar Creative ScotlandYear of Natural Scotland

Warning: mysql_free_result(): 4 is not a valid MySQL result resource in /home/feisean/public_html/ga/proiseactan/index.php on line 261