Bùthan-obrach Dràma

Tha Fèisean nan Gàidheal a' tabhann bùthan-obrach dràma sa Ghàidhlig do sgoiltean agus buidhnean coimhearsnachd.  Tha Aonghas MacLeòid a tha na oifigear dràma, stèidhte an Inbhir Nis, a' co-òrdanachadh agus a' libhreagadh na seirbheis seo.Fèisean Dràma
Tha Fèisean nan Gàidheal gu cunbhallach a' toirt taic do bhun-sgoiltean  ann a bhith a' deasachadh dealbhan-cluiche Gàidhlig agus a' cur air dòigh Fèisean Dràma Gàidhlig dhaibh.


Fèis Dràma Earra-Ghàidheal 's Loch Abar

A h-uile bliadhna, bidh bun-sgoiltean Gàidhlig bho air feadh Earra-Ghàidheal is Loch Abar a' tighinn còmhla airson tàlantan cleasachd an cuid sgoilearan fhoillseachadh. Mar phàirt de dh' Fhèis Dràma Earra-Ghàidheal is Loch Abar, bidh clann bun-sgoile de gach aois a' taisbeanadh taghadh farsaing de dhealbhan-cluiche a tha dèiligeadh ri measgachadh de chuspairean eadar-dhealaichte.
Tha Dougie Beck, Oifigear Dràma Fèisean nan Gàidheal a' lìbhrigeadh tòrr de bhùthan-obrach deasachaidh na Fèise, 's e air a bhith an sàs san Fhèis Dhràma seo bho thòisich Fèisean nan Gàidheal ga ruith ann an 2006.

Ann an 2013 ghabh còrr is 100 sgoilear ann an 6 sgoiltean pàirt anns an Fhèis.  Tha cuid de na sgoilearan air a bhith an sàs anns a' phròiseact fad na beatha-sgoile aca, agus tha e glè fhollaiseach gu bheil iad air buannachd fhaighinn às. Ann an cuid mhath de sgoiltean, 's iad na sgoilearan fhèin a tha air na dealbhan-cluiche a chur ri chèile, a rannsachadh is a sgrìobhadh. Tha seo a' ciallachadh gum bi iad a' togail tòrr sgilean le bhith an sàs anns an Fhèis.

Gheibhear barrachd fiosrachaidh mu Fèis Dràma Earra-Ghàidheal 's Loch Abar bho Aonghas MacLeòid air angus@feisean.org no 01463 225 559.

Thar nam bliadhnaichean tha Fèisean nan Gàidheal air a bhith an sàs ann a bhith cur Fèisean Dràma air dòigh anns na sgìrean a leanas cuideachd.

 • Uibhist 's Barraigh
 • Leodhas is na Hearadh 
 • Ceann a Tuath na Gaidhealtachd 
 • An t-Eilean Sgitheanach 's Loch Aillse 

______________________________________________________________

Sgilean Dràma

Tha Fèisean nan Gàidheal a' tabhann bùthan-obrach ann an sgilean dràma tro mheadhan na Gàidhlig do bhun-sgoiltean.

Sgilean Dràma airson Sgoiltean 2011/ 2012

Ann an 2011/ 2012 dh'obraich Fèisean nan Gàidheal le bun-sgoiltean le roinnean Gàidhlig anns an Eilean Sgitheanach 's Loch Aillse agus sgoiltean anns na h-Eileanan an Iar.  Bhathar a’lìbhrigeadh a' phròiseact gu cunbhalach tron bhliadhna agus fhuair na sgoilearan a ghabh pàirt eòlas air roghainn fharsaing de sgilean dràma tro shreath de bhùthan-obrach a bh'air an toirt seachad tro mheadhan na Gàidhlig.

Sgoiltean an Eilein Sgitheanaich 's Loch Aillse

 • Bun-sgoil Phort Rìgh
 • Bun-sgoil Shlèite
 • Bun-sgoil an Ath Lethainn
 • Bun-sgoil Dhun Bheagain
 • Bun-sgoil a' Phluic
 • Bun-sgoil Loch Carrann
 • Bun-sgoil Chille Mhoire
 • Bun-sgoil Stafainn

Sgoiltean nan Eilean Siar

 • Breasclete School
 • Sgoil an Rubha
 • Sgoil an Taobh Siar
 • Sgoil Lacasdail
 • Sgoil an t-Òib
 • Sgoil Sheileboist
 • Sgoil Bhail' a' Mhanaich
 • Sgoil Phaibil
 • Sgoil Chairinis

Eadar deireadh na Dàmhair agus toiseach an Dùbhlachd 2011 ghabh 206 sgoilear à trì sgoiltean an Uibhist a' Tuath agus Beinn na Faoghla pàirt sa phròiseact.  'S iad Sgoil Cheann a' Bhaigh, Sgoil Chairinis agus Sgoil Bhail' a' Mhanaich.  Anns a' Ghiblean agus sa Chèitean fhuair bun-sgoiltean ann an Leòdhas 's na Hearadh cothrom pàirt a ghabhail anns a' phròiseact cuideachd 's iad Bun-sgoil Lacasdail, Sgoil an Rubha, Sgoil an Taobh Siar, Sgoil Bhreascleit, Sgoil an t-Òib agus Sgoil Sheileiboist le 126 sgoilear a' gabhail pàirt uile gu lèir. Chòrd na bùthan-obrach ri na sgoilearan gu mòr.

______________________________________________________________

Sgilean Dràma airson Rèidio

Tha Fèisean nan Gàidheal a'lìbhreagadh bùthan-obrach mu dealbhan-cluiche rèidio.

Chaidh sreath de bhùthan-obrach mu dealbhan-cluiche rèidio a lìbhreagadh le Fèisean nan Gàidheal ann an 2009/2010 a chruthaich 10 dealbhan-cluiche ùra ann an co-bhonn leis a' BhBC a chaidh an uair sin a chraoladh air BBC Radio nan Gàidheal air a' phrògram òigridh Aileag, a tha ri cluinntinn gach feagar Dihaoine aig 4f. agus air ath-chraoladh aig meadhan latha Disathairne.

Gabhaidh èisteachd ri na dealbhan-cluiche air-loidhne le bhith tadhal air an duilleag-lìn 'Clips'aig Aileag 

Tha fios nas mionadaiche mu dheidhinn na sgoiltean a ghabh pàirt agus ceangalan chun na dealbhan-cluiche ach rim faicinn gu h-ìosal:

Dealbhan-cluiche Gàidhlig a chaidh a chraoladh ann an 2010

Anns a' bhliadhna sgoile 2009-2010 dh'obraich Fèisean nan Gàidheal le sgoilearan Fèisean nan Gàidheal à Dùn Èideann, Eilean Leòdhais, na h-Uibhistean agus an t-Eilean Sgitheanach.

16 Iuchar 2010 – Bun-sgoil Chrois na Cìse, Dùn Èideann
23 Iuchar 2010 – Sgoil Phaibil, Uibhist a Tuath
6   Lùnastal 2010 – Àrd-sgoil Shiaboist, Eilean Leòdhais
13 Lùnastal 2010 – Bun-sgoil Stafainn, An t-Eilean Sgitheanach
20 Lùnastal 2010 – Sgoil Bhail' a' Mhanaich, Beinn na Faoghla
27 Lùnastal 2010 – Sgoil Shiaboist, Eilean Leòdhais
3   Sultain 2010 – Sgoil Dhalabroig A, Uibhist a Deas
10 Sultain 2010 – Àrd-sgoil James Gillespies, Dùn Èideann
17 Sultain 2010 – Bun-sgoil Chille Mhoire, An t-Eilean Sgitheanach
24 Sultain 2010 – Sgoil Dhalabroig B, Uibhist a DeasChithear dealbhan a chaidh a thogail tron phròiseict seo air a' chunntas Flickr aig Fèisean nan Gàidheal.
Sgilean Dràma airson Rèidio 2009/ 2010 - Dealbhan

Dealbhan-cluiche Gàidhlig a chaidh a chraoladh ann an 2011

Ann an 2010-2011, dh'obraich Fèisean nan Gàidheal còmhla ri Ruairidh MacNeacail, a tha na oifigear dràma do Eden Court gus a' phròiseact a' lìbhreagadh ann an sgoiltean Gàidhlig ann an Siorrachd Inbhir Nis agus Siorrachd Ròis.  Chaidh a' phròiseact a' lìbhreagadh ann an sgìre Earra-Ghàidheal, Loch Abar, Taobh Siar Rois agus Loch Aillse cuideachd.

3 Ògmhios 2011 - Bun-sgoil Thunga - Cù air chall
3rd Ògmhios 2011 - Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis - An Dreallag
10th Ògmhios 2011 - Bun-sgoil Loch Carrann - An Sìthiche Canadianach (Pàirt 1)
                                                                         An Sìthiche Canadianach (Pàirt 2)
17 Ògmhios 2011 - Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis - An Tidsear Chrosta
24 Ògmhios 2011 - Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis- Gangsters
1 Iuchar 2011 - Bun-sgoil Achadh na Creige, An t-Òban - Tha Tàlant aig an Òban
8 Iuchar 2011 - Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis - Tubaist Plean
                         Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis - Campachadh
23 Iuchar 2011 - Bun-sgoil a' Phluic - Cupa na Cruinne-cè - Pàirt 1
                                                          Cupa na Cruinne-cè - Pàirt 2
5   Lùnastal 2011 - Bun-sgoil Chnoc na Creige, Baile Dhùbhthaich - Tranylvannia
12 Lùntastal 2011 -Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis - Daoimean
                              Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis - Burraidhean
19 Lùnastal 2011 - Bun-sgoil Bhogha Mòr - MV Catastrophic - Pàirt 1
                                                                    MV Catastrophic - Pàirt 2
26 Lùnastal 2011 - Bun-sgoil Chnoc na Creige - Taigh Tasgaidh
                              Bun-sgoil Dhrochaid a' Bhanna - Turas Sgoile
2 Sultain 2011 - Bun-sgoil Ghàidhlig a' Ghearasdain - Dealbh-cluich - Pàirt 1
                                                                                  Dealbh-cluich - Pàirt 2
9 Sultain 2011 - Bun-sgoil Gheàrrloch - Beathach nam Bròg - Pàirt 1
                                                             Beathach nam Bròg - Pàirt 2
16 Sultain 2011 - Bun-sgoil an t-Sàilein
23 Sultain 2011 - Bun-sgoil Thaigh a' Chladaich, Dùn Omhainn - Pàirt 1
                                                                                                        Pàirt 2
30 Sultain 2011 - Bun-sgoil Ghàidhlig a' Ghearasdain - Fainne a' Bhanrigh

Chithear dealbhan a chaidh a thogail tron phròiseict seo air a' chunntas Flickr aig Fèisean nan Gàidheal
Sgilean Dràma airson Rèidio 2010/ 2011 - Dealbhan

Bord na Gaidhlig Highlands and Islands Enterprise Highland Council Argyll & Bute Council Comhairle nan Eilean Siar Creative ScotlandHomecoming Scotland 2014

Warning: mysql_free_result(): 4 is not a valid MySQL result resource in /home/feisean/public_html/ga/proiseactan/index.php on line 261