Obraichean is Cùmhnantan

Tha Fèisean nan Gàidheal air seirbheis ùr – FèisTV – a stèidheachadh agus thathar a’ sireadh luchd-ciùil a bhios deònach leasanan ciùil bhideo a chruthachadh do ghoireas ùr air-loidhne fon ainm Oide.

‘S e Dihaoine 2na Màrt 2018 an ceann-latha airson tagraidhean agus ghabhadh barrachd fiosrachaidh a luchdadh a-nuas air taobh deas na duilleige.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council