Obraichean is Cùmhnantan

Co-òrdanaiche FèisTV (Ceumnaiche)

 

Tha sinn a’ sireadh neach-ceumnachaidh airson dreuchd inntinneach a ghabhail os làimh thairis air bliadhna.  Gheibhear tuairisgeul-obrach tron cheangal seo air làrach-lìn ScotGrad agus ‘s e Dimàirt 5mh Sultain 2017 an ceann-latha airson tagradh a chur a-steach air-loidhne tro ScotGrad.

 

 

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council