Obraichean is Cùmhnantan

Tha sinn a’ sireadh thagraichean gus seirbheisean a thoirt gu Fèisean nan Gàidheal agus Blas mar Cho-òrdanaiche Pròiseict, gu sònraichte airson tachartasan a chur air dòigh a’ comharrachadh Bliadhna na h-Òigridh 2018.

Ghabhadh tuilleadh fiosrachaidh mun chùmhnant agus geàrr-iomradh air na tachartasan a tha fa-near dhuinn a luchdadh a-nuas air taobh deas na duilliege.

Ceann-latha airson tagraichean/iarrtasan: Diluain 16 Giblean aig 12:00.


Stiùiriche – Sgoil Shamhraidh Dràma 2018

Tha sinn a’ sireadh Stiùiriche airson Sgoil Shamhraidh Dràma 2018.

Ghabhadh tuilleadh fiosrachaidh mun chùmhnant  a luchdadh a-nuas air  air taobh deas na duilliege.

Ceann-latha airson tagraichean: Dihaoine 27 Giblean aig 17:00.

 

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council