Obraichean is Cùmhnantan

A’ dealbhadh chùrsaichean trèanaidh do luchd-teagaisg

Tha Fèisean nan Gàidheal a’ sireadh cunnradair a dh’fhaodadh cùrsaichean a chruthachadh do luchd-teagaisg anns na Fèisean, agus ann an suidheachaidhean nas fhoirmeile.

Gheibhear fiosrachadh mun chùmhnant air làimh dheis na duilleige agus ‘s e Dihaoine 28 Dàmhair an ceann-latha airson tagradh a chur a-steach.

 

 

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council