Obraichean is Cùmhnantan

Obair Samhraidh

Le taic bho ScotGrad, tha Fèisean nan Gàidheal a’ sìreadh oileanach airson greis gnìomhachais samhraidh fad 12 seachdain. Bidh Oifigear Margaideachd Bliadhna na h-Òigridh an sàs ann a bhith a’ cur air adhart grunn thachartasan thairis air an t-samhraidh a’ dèanamh feum de dhòighean sanasachd didseatach is traidiseanta. Gheibhear barrachd fiosrachaidh mun dreuchd agus foirm iarrtais aig https://goo.gl/2maFqo

Ma tha ceistean sam bith agaibh mun dreuchd cuiribh fios air Calum Macmhaoilein air 01463 225559, no calum@feisean.org

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council