Obraichean is Cùmhnantan

Co-òrdanaiche Thachartasan

Tha sinn a’ sireadh thagraichean gus seirbheisean a thoirt gu Fèisean nan Gàidheal agus Blas mar Cho-òrdanaiche Thachartasan.

‘S e cùmhnant fèin-fhastaichte a bhios ann ach ghabhamaid ri iarrtasan airson na h-obrach a ghabhail os làimh le cosnaiche air cùmhnant goirid cuideachd.

Gheibhear fiosrachadh mun chùmhnant air làimh dheis na duilleige agus ‘s e Dihaoine 10 Màrt 2017 an ceann-latha airson tagradh a chur a-steach.

 

 

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council