Blas

Blas 2016: 2-10 Sultain

‘S i fèis a th’ ann am Blas a thàinig bho bheachd a chuir Comhairle na Gàidhealtachd air adhart an dèidh dhaibh tadhal air an fhèis Celtic Colours ann am Ceap Breatuinn.  Tha i air a ruith ann an co-bhonn ri Fèisean nan Gàidheal agus tha sinn gu mòr an eisimeil bhuidhnean ionadail a bhios a’ toirt taic dhuinn le tachartasan a chur air dòigh.

Tha an fhèis air fàs anns na bliadhnaichean a tha i air a bhith ga cumail agus, a bharrachd air cuirmean-ciùil thall ‘s a bhos air feadh na Gàidhealtachd, bidh Prògram Foghlaim a’ dol air adhart anns na sgoiltean aig an aon àm.  Bidh grunn thachartasan ann an Earra-Ghàidheal cuideachd.

Airson làrach-lìn na fèise a ruighinn put an seo.

Tha Prògram 2016 na Fèise ri fhaighinn air taobh deas na duilleige.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council