Blas

Blas 2017: 1-9 Sultain

‘S i fèis a th’ ann am Blas a thàinig bho bheachd a chuir Comhairle na Gàidhealtachd air adhart an dèidh dhaibh tadhal air an fhèis Celtic Colours ann am Ceap Breatuinn.  Tha i air a ruith ann an co-bhonn ri Fèisean nan Gàidheal agus tha sinn gu mòr an eisimeil bhuidhnean ionadail a bhios a’ toirt taic dhuinn le tachartasan a chur air dòigh.

Tha an fhèis air fàs anns na bliadhnaichean a tha i air a bhith ga cumail agus, a bharrachd air cuirmean-ciùil thall ‘s a bhos air feadh na Gàidhealtachd, bidh Prògram Foghlaim a’ dol air adhart anns na sgoiltean aig an aon àm.  Bidh grunn thachartasan ann an Earra-Ghàidheal agus anns na h-Eileanan Siar cuideachd.

Tadhailaibh air an blas-festival.com airson program na bliadhnasa.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council