An Sgoil Shamhraidh Dràma

Rannsachadh mun Sgoil Shamhraidh Dràma
Tha Fèisean nan Gàidheal a’ rannsachadh cruth ar Sgoil Shamhraidh Dràma gus dèanamh cinnteach gu bheil an tachartas a’ freagairt air iarrtasan òigridh le ùidh pàirt a ghabhail innte. Bhitheamaid gu mòr an comain deugairean (a ghabh pàirt innte roimhe no le ùidh pàirt a ghabhail san àm ri teachd), agus/no pàrantan nan lìonadh sibh a’ chèisteachain a leanas: https://www.surveymonkey.co.uk/r/SSD2017

An Sgoil Shamhraidh Dràma 2017
Thèid cinn-latha agus foirm-iarrtais air loidhne na Sgoil Shamhraidh Dhràma ann an 2017 fhoillseachadh an seo a dh’aithghearr.

Gus naidheachd fhaighinn mu chinn-latha na Sgoile aon uair ‘s gun tèid an dearbhadh cuir fios gu Oifigear Dràma Fèisean nan Gàidheal Aonghas MacLeòid le post-d air angus@feisean.org no fòn thuige air 01463 225 559.

Dè th’anns an Sgoil Shamhraidh Dràma?
Tha an Sgoil Shamhraidh Dràma a’ toirt cothrom air leth do dheugairean le Gàidhlig tha ag iarraidh sgilean a leasachadh gus cleasachd a dhèanamh air an àrd-ùrlar agus air beulaibh a’ chamara.

‘S e tachartas-còmhnaidh a th’anns an Sgoil a thèid a chumail ann am Port Rìgh tro làithean-saora an t-samhraidh.  Anns an ùine sin gheibh compàirtichean oideachadh ann an roghainn farsaing de sgilean dràma le torr spòrs ‘s fealla-dhà na chois.

Chan eil eòlas air dràma no cleasachd riatanach gus pàirt a ghabhail san Sgoil Shamhraidh.  

Dè’n aois?
Tha an Sgoil ag amas air deugairean le Gàidhlig eadar 14 agus 18 bliadhna a dh’aois ach thèid fàilte a chur air tagraichean a tha 13 bliadhna a dh’aois a ghlèidh àiteachan sna bliadhnaichean a dh’fhalbh.

Na Clasaichean
Gheibh com-pàirtichean trèanadh agus stiùireadh ann an taghadh farsaing de sgilean – cleasachd, sgilean gutha, gluasad, sgilean cruthachail agus sgilean stèidse san fharsaingeachd. Bidh na cuspairean seo gan teagasg le sgioba ealanta de shàr chleasaichean agus luchd-ealain eile. Bithear ag obair air pìosan dràma a thèid a thaisbeanadh aig deireadh na Sgoile.  A bharrachd air obair àrd-ùrlair gheibh compàirtichean cothrom film goirid a dhèanamh  airson FilmG, farpais nam filmaichean goirid Gàidhlig aig MG ALBA.

Àite-fuirich
‘S àbhaist com-pàirtichean a bhith a’ fuireach ann an Ostail Àrd-sgoil Phort Rìgh far am faighear bracaist, lòn agus dìnnear. Bidh sgioba de luchd-aire a’ fuireach làn-ùine san ostail.

Taisbeanadh
Thig an Sgoil Shamhraidh Dràma gu crìch le co-dhiù aon oidhche thaisbeanaidh a bhios fosgailte don mhòr-shluagh.

Tha an Sgoil Shamhraidh Dràma maoinichte le le Bòrd na Gàidhlig, Iomairt na Gàidhealtachd ‘s nan Eilean agus Alba Chruthachail agus Comhairle na Gàidhealtachd.

DNA le SSD2015
Dealbhan a chaidh a thogail de oidhche thaisbeanaidh na Sgoile aig Àros air Diardaoin 16 Iuchar 2015.

P7160636

 

SSD2014 aig Àros
Chaidh an dealbh-chluich An Ite Gheal a thaisbeanadh aig Àros air Diardaoin 17 Iuchar 2014.

Fiolmaichean-goirid
Gheibh compairtichean cothrom sgilean cleasachd ionnsachadh air beulaibh a’ chamara ‘s eòlas air sgilean clàraidh air cùl a’ chamara.

Tha Fèisean nan Gàidheal fada an comain FilmG a tha toirt stiùir ‘s uidheamachd dhuinn gus filmaichean goirid a dhèanamh.

Tha tasglann de na fiolmaichean goirid a chaidh a chur a-steach don cho-fharpais aig FilmG thar nam bliadhnaichean ri fhaicinn an seo: Fiolmaichean Goirid SSD

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council