Trèanadh

Trèanadh Luchd-Teagaisg Fèisean nan Gàidheal

Aig toiseach na bliadhna, chaidh cùrsa ùr a dheasachadh dha Fèisean nan Gàidheal le Iain F Macleòid ann an dà phàirt – aon do dhaoine aig a bheil ùidh ann a bhith a’ teagasg aig Fèis nach eil air a dhèanamh roimhe, agus am fear eile do dhaoine aig a bheil beagan eòlais a tha airson barrachd obair a dhèanamh air na sgilean aca a leasachadh. A bharrachd air a bhith ag amas air luchd-teagaisg ùr a thrusadh air feadh Alba, tha sinn cuideachd airson an luchd-teagaisg a th’ againn mar tha a neartachadh agus a leasachadh, aig ìre fèis agus Fèisgoil, gu foirmeil is neo-fhoirmeil.

Nuair bhios sibh a’ coimhead air a’ chùrsa bunasaich ionnsachaidh sibh mu na sgilean a tha an lùib a bhith a’ teagasg, leithid dìon cloinne, dòighean teagaisg, a’ dèiligeadh le diofar ìrean ann an aon chlas, abairtean agus geamannan Gàidhlig agus mar a chleachdas sibh goireasan tasglainn aig ìre ionadail.

Nuair bhios sibh a’ coimhead air a’ chùrsa adhartaich, ionnsaichidh sibh mu na cuspairean gu h-àirde ann an doimhneachd agus gheibh sibh air còmhradh am measg chàich air ur eòlais fhèin gus beachdan a roinn.

Thèid latha trèanaidh a chumail air Disathairne 25 Samhain ann an Ionad Spectrum ann an Inbhir Nis eadar 9m agus 4f airson luchd-teagaisg a chruinneachadh a dh’ionnsaicheas fo stiùir Iain mar a lìbhrigeas iad fhèin an cùrsa seo aig gach ìre (bunasach agus adhartach). Thèid Iain F troimhe gu mionaideach, a’ mìneachadh amasan a’ chùrsa, na cuspairean anns gach roinn agus mar bu chòir dhaibh a bhith air an lìbhrigeadh. Bidh eisimpleirean de phlanaichean leasain aige, a bharrachd air molaidhean airson ùidh chloinne a chumail agus goireasan a dh’fhaodar cleachdadh.

Tha sinn an dùil, an-dèidh an latha trèanaidh seo, gun toir e cothrom dhuinn an cùrsa a thoirt gu daoine air feadh Alba aig a bheil ùidh ann a bhith a’ teagasg aig Fèis an àite a chumail ann an aon àite uair sa bhliadhna, a’ leasachadh sgilean an luchd-teagaisg a th’ againn mar tha agus ag amas air luchd-teagaisg ùr a thrèanadh.

Ma tha eòlas agad air teagasg agus ma tha thu airson ionnsachadh mar a lìbhrigeas tu ar cùrsa, bheir sùil air ar foirm-iarrtais agus innis dhuinn mu do dheidhinn fhèin. Cha bhi cosgais an lùib a’ chùrsa.

Foirm-iarrtais: https://tinyurl.com/yan6uczc

Ceann-latha: 27 Damhair

Cuiridh sinn fios thugad ro 6 Samhain ma tha thu soirbheachail ann an àite a ghlèidheadh air a’ chùrsa.

 

 

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council