Fàilte gu Fèisean nan Gàidheal

Calendar Search Facebook

Fàilte gu làrach-lìn oifigeil Fèisean nan Gàidheal, am buidheann a tha a’ toirt taic do leasachadh fèisean stèidhichte sa choimhearsnachd a bhios a’ teagasg ealain air feadh Alba.

upcoming

Fèis na h-Apainne

Saturday February 2nd 2019

Fèis Mhuile

Friday February 8th 2019

Fèis Inbhir Narainn

Saturday March 9th 2019

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council