Fàilte gu Fèisean nan Gàidheal

Calendar Search Facebook

Fàilte gu làrach-lìn oifigeil Fèisean nan Gàidheal, am buidheann a tha a’ toirt taic do leasachadh fèisean stèidhichte sa choimhearsnachd a bhios a’ teagasg ealain air feadh Alba.

upcoming

Fèis Lochabair

Tuesday January 22nd 2019

Fèis na h-Apainne

Saturday February 2nd 2019

Fèis Mhuile

Friday February 8th 2019

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council