5 Latha 2021: 5-9 Giblean

Thèid 5 Latha 2021 a chumail air-loidhne eadar 5-9 Giblean. ‘S ann do chloinn aois àrd-sgoile a tha fileanta sa Ghàidhlig a tha 5 Latha, far am faigh com-pàirtichean an cothrom a bhith mar phàirt de choimhearsnachd Gàidhlig, a’ coinneachadh ri agus ag ionnsachadh bho eòlaichean air iomadh chuspair co-cheangailte ri beatha làitheil san àite.

Ged nach urrainn dhuinn a bhith a’ tadhail air na Geàrrannan agus a bhith a’ dol a-mach dhan choimhearsnachd a-rithist am bliadhna tha sinn dol a thoirt blasad bheag do chom-pàirtichean air an seòrsa seachdain a bhiodh againn gu h-àbhaisteach.  Bidh seiseanan ga thoirt seachad gach latha tro Zoom air leithid dualchas na Geàrranan, croitearachd, còcaireachd, An Clò Hearach a bharrachd air bùithtean-obrach air puirt is òrain.

Ged nach fheum comas ciùil a bhith aig com-pàirtichean airson 5 Latha a fhrithealadh, bidh sinn a’ tabhann cothroman sònraichte ceòl is òrain ionnsachadh bho shàr luchd-ciùil na Gàidhlig. Am bliadhna tha sinn toilichte gu bheil Ian Mac a’ Ghobhainn agus Seonaidh Mac an t-Saoir (Trail West) againn airson ceòl a theagasg agus Ellen NicDhòmhnaill (Sian / Dàimh) airson òrain a theagasg.

Chither clàr-ama na seachdain gu h-ìseal, ‘s faodar àite a ghlèidheadh an seo 

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer