thèatar òigridh gàidhlig san spot-solas

Wednesday 10th September 2014

Chaidh ‘Fèis Dràma Dheugairean’, fèis de Thèatar Òigridh Gàidhlig, a chumail aig Eden Court ann an Inbhir Nis air Diciadain 10 Sultain 2014.

‘S e Eden Court CRUTHACHAIL a chur an Fhèis aon-latha air dòigh ann an co-bhonn le Fèisean nan Gàidheal, far an deach dealbhan-cluiche Gàidhlig ùra a thaisbeanadh bho Thèataran Òigridh Gàidhlig à Baile Dhubhthaich, Inbhir Pheofharain agus Inbhir Nis.

  • ‘Lean do chridhe’ – dealbh-chluich ùr le Thèatar Òigridh Bhaile Dhubhthaich mu dheugaire ainmeil a tha airson slighe ùr a ghabhail na beatha.
  • ‘Àm na buana’- dealbh-chluich ùr le Thèatar Òigridh Inbhir Pheofharain a’ sealltainn mar a dhèiligeas dithis charaidean ri burraidheachd san sgoil aca le taic bhon eadar-lìon.
  • ‘Ainglean’ le Sgioba Dràma Òigridh Inbhir Nis – dealbh-chluich sgrìobhte le Pauline MacLynn a chaidh eadar-theangachadh gu Gàidhlig le Ruairidh MacNeacail bho Eden Court Cruthachail – anns a bheil buidheann de choigrich òga a’ cruinneachadh ann an cladh airson pròiseact coimhearsnachd, rud a chuireas dragh air na h-ainglean a tha coimhead as dèidh nan uaighean.

Le taic bhon sgeama ‘Lìonra Dràma Ghàidhlig’ aig Bòrd na Gàidhlig , tha Fèisean nan Gàidheal agus Eden Court CRUTHACHAIL ag obair còmhla gus cothroman a bharrachd a thoirt do sgoilearan àrd-sgoile le Gàidhlig sgilean dràma ionnsachadh agus taisbeanaidhean dràma a dhèanamh tro mheadhan na Gàidhlig. Tha tuilleadh fiosrachaidh mu na thèataran òigridh ann am Baile Dhubhthaich agus Inbhir Pheofharain air an làrach lìn aig Fèisean nan Gàidheal aig www.feisean.org/tog
Thuirt Kati Kozikowska, Manaidsear Phròiseactan aig Eden Court CRUTHACHAIL:
“ ‘S e latha air leth a bh’ann agus bha e mìorbhaileach a bhith faicinn an uiread dhaoine òga thàlantach a’ cur ri na sgilean cruthachail aca agus a’ cleachdadh na Gàidhlig. Bha e cuideachd math piseach fhaicinn air an fheadhainn a ghabh pàirt san Fhèis ann an 2013. Tha Eden Court CRUTHACHAIL agus Fèisean nan Gàidheal an dùil ar càirdeas a chumail a dol gus an Fhèis Thèatar Òigridh Gàidhlig seo a’ steidheachadh mar thachartas bliadhnail.”
Thòisich Aonghas MacLeòid, a tha na Oifigear Dràma Gàidhlig aig Fèisean nan Gàidheal, ag obair le TÒG Bhaile Dhubhthaich agus TÒG Inbhir Pheofharain aig deireadh a’ Ghiblein. Thuirt e: “Bha torr spòrs agam ag obair le na buidhnean a thaobh a bhith gan cuideachadh le bhith leasachadh na dealbhan-cluiche aca agus gan dèanamh deiseil airson an àrd-ùrlar. Thug an compàirteachais againn le Eden Court buannachdan a bharrachd do na buidhnean, seach gun d’fhuair iad cothrom obrachadh leis an sgrìobhadair agus bana-chleasaiche Catriona Lexy Chaimbeul agus Mike Webster bhon sgioba aig Eden Court CRUTHACHAIL, a thug sealladh luachmhòr dhaibh mun obair a tha an sàs ann a bhith taisbeanadh dealbh-chluich proifeiseanta. Bha mi gu math moiteil às an obair a rinn iad”
Airson tuilleadh fiosrachaidh mun fhèis, cuiribh fios gu Aonghas MacLeòid aig Fèisean nan Gàidheal air 01463 225 559 no angus@feisean.org no Kati Kozikowska, Manaidsear Phròiseactan aig Eden Court CRUTHACHAIL air 01463 239 841.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer