latha ciùil do theaghlaichean le fèis farr

Monday 29th September 2014

Tha aighear air Fèis Farr fhoillseachadh gum bi sreath de thachartasan ciùil aca tro mhìosan a’ gheamhraidh is an earraich a bhios freagarrach dhan teaghlach air fad. ’S ann an Srath Narainn faisg air inbhir Nis a tha an fhèis stèidhichte is iad a’ tairgse ceithir thachartasan uile gu lèir le bùthan-obrach ciùil, ealain is spòrs le gnìomhan a bharrachd a dh’ aona-ghnothach dhan fheadhainn bheaga.

’S ann air feasgar Didòmhnaich 5mh den Dàmhair a bhios a’ chiad tachartas den t-sreath seo eadar 2 is 4f ann an Talla Coimhearsnachd Farr. Tha iomadh seòrsa cuspair air a thairgse mar a leanas: fidheall, giotàr, fìdeag, feadan, òrain Ghàidhlig, ealain agus – airson a’ chiad triop aig an fhèis seo – iomain. ’S ann air cloinn 8 bliadhna a dh’ aois no nas sinne a tha na bùthan-obrach seo ag amas is fàilte chridheil ro phàrantan pàirt a ghabhail cuideachd. Aig a’ cheart àm bidh an Fhèis Bheag freagarrach do chloinn bheaga le geamanan, pupaidean is ealain. Bheir cèilidh bheag neo-fhoirmeil an latha gu ceann le tì, cofaidh is beicearachd ri fhaotainn cuideachd.

Airson an tachartais seo chan fheumar clàradh ro-làimh is cosgaidh e £4 dhan chiad neach san teaghlach is £2 do bhuill sam bith eile. Bidh trì tachartasan eile dha leithid a’ dol Disathairne 22 den t-Samhainn, Disathairne 31 den Fhaoilleach agus Disathairne 14 den Mhàrt 2015, uile eadar 2 is 4f.

Gheibhear barrachd fiosrachaidh an seo no cuiribh fios gu Raonaid air 01463 225559 / rachel@feisean.org.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer