ceòl nam fèis 2015 aig celtic connections

Wednesday 4th February 2015

Air Disathairne 24 Faoilleach fhuair còrr is 100 neach-ogà bho Fèisean air feadh Alba cothrom cluiche aig an fhèis chliùiteach Celtic Connections. ‘S e an fhèis gheamhraidh as motha den t-seòrsa a th’ ann, le còrr air 2,000 neach a’ gabhail pàirt ann an 300 tachartasan air feadh baile Ghlaschu eadar 15 Faoilleach gu 1 Gearran.

Air prògram na bliadhnasa airson a’ chiad uair bha Ceòl nam Fèis, a’ toirt blasad den tàlant òga a tha frithealadh na Fèisean Ionadail gu Talla Rioghail Ghlaschu far an do nochd 500 de luchd-èisteachd airson oràin grinn is ceòl tràidseanta beòthail a’ chluintinn.

‘S e cothrom air leth a bh’ ann dha na com-pàirtichean a bhith air àrd-urlar a tha tric a taisbeanadh cuid dha na luchd ciùil as fheàrr air an t-saoghail ‘s gu dearbha bha iad gu math comhfhurtail agus airidh air.

Tha sinn gu mòr an comain comataidhean na Fèisean ionadail agus pàrantan a tha ag obair gu cruaidh rè na bliadhna a bhith a’ cur air dòigh tachartasan agus a bhith a’ ruith air ais ‘s air adhart le ‘n cuid chloinne. Tha sinn cuideachd taingeil do Aonghas MacCoinnich agus Murchadh Camhsron a bha nan stiùirichean ciùil air Ceòl nam Fèis 2014/15 a toirt na h-òrain agus na seataichean puirt ri cheile airson na tri cuirmean anns an robh am buidheann an-sàs: Blas 2014, Na Duaisean Ciùil Traidiseanta 2014 agus mu dheireadh Celtic Connections 2015.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer